Các chi nhánh FPT Shop t?ng gói b?o hành ??c bi?t cho máy Xiaomi chính hãng


I. Quà t?ng 13 tri?u ??ng khi ??t mua Galaxy S9+ 128GB tím Lilac
image
Ng??i dùng có th? ??t mua tr??c Galaxy S9+ 128GB màu Lilac Purple t? 21/4 và nh?n máy t? 28/4. Ngoài ra, khách hàng v?n ???c tr? giá gi?m ??n 9 tri?u ??ng khi ch?n mua cùng combo 102 c?a nhà m?ng c?a hàng quà t?ng t?i tphcm . T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). JBL là th??ng hi?u âm thanh c?a M?, hi?n thu?c s? h?u c?a t?p ?oàn Harman International danh ti?ng.

Loa có thi?t k? d?ng thanh dài, t?ng chi ti?t ???c gia công t? m? mang ??n v? ??p hi?n ??i. ??c bi?t, khách hàng còn ???c thanh toán kho?n chênh l?ch này b?ng hình th?c tr? góp 0% lãi su?t qua công ty tài chính Home Credit ho?c FE Credit, v?i kho?n tr? tr??c ch? t? 10% giá máy, k? h?n ??n sáu tháng. ??c bi?t, v?i công ngh? AI tích h?p s?n, F7 có th? nh?n di?n gi?i tính c?a ng??i s? d?ng, t? ?ó ??a ra nh?ng tính n?ng ?i?u ch?nh phù h?p nh?t, k? c? khi có nhi?u ??i t??ng khác nhau trong cùng m?t b?c ?nh. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 và 2. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450. C? th?, ?ó là h? tr? tr? góp 0% khi mua thi?t b? cùng b? quà t?ng tai nghe Bluetooth th? thao sành ?i?u ho?c gói b?o hi?m r?i v? màn hình hi?u l?c m?t n?m (áp d?ng khi h?t tai nghe Bluetooth).

II. G?i ti?t ki?m nh?n quà t?ng t? Kienlongbank
Galaxy S9+ Lilac Purple phiên b?n b? nh? 128GB hi?n ?ang ???c bán ??c quy?n t?i FPT Shop v?i giá 24. M?t l?ng kính g??ng phía sau ???c bo tròn m?m m?i, t?o c?m giác c?m n?m d? dàng và tho?i mái cho ng??i dùng. Nh? v?y, n?u máy c? ???c thu l?i v?i giá cao h?n 10% giá máy m?i, khách hàng s? s? h?u ngay Oppo F5 mà không c?n tr? tr??c b?t k? kho?n nào. Khách hàng s? nh?n tr?n b? 5 quà t?ng khi mua Oppo F7 t?i Shop. Tem nh?n di?n v?i thông tin “15 tháng b?o hành, 45 ngày ??i tr?” ???c dán trên h?p Xiaomi Redmi 5 Plus chính hãng t?i FPT Shop. V?i s? ti?n ??c c?c 500.

Ma?y se? ????c ??nh giá theo khung co? s??n. T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). Không ch? h? tr? tr? góp 0%, khách hàng mua máy còn ???c nh?n b? quà t?ng tai nghe Bluetooth th? thao, code mua s?m và nhi?u ph?n quà khác. T? tháng 5 này, Redmi 5 Plus s? l?i lên k? FPT Shop v?i s? l??ng gi?i h?n g?m 3 màu: Blue Coral, Black và Gold.Ngay t? hôm nay, khách hàng ?ã có th? tr?i nghi?m Oppo F5 cùng quà t?ng loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m t?i các c?a hàng FPT Shop trên toàn qu?c. S?n ph?m nh? g?n nh?ng có kh? n?ng k?t n?i t?i 10m và có th? tho?i mái s? d?ng d??i tr?i mua hay ??t do t?p th? thao.

III. FPT Shop t?ng gói b?o hành ??c bi?t cho máy Xiaomi chính hãng
T?t c? khách hàng ??t tr??c s?n ph?m t? ngày 21 ??n 27/4 ?ã có th? nh?n máy cùng b? quà t?ng tr? giá 13 tri?u ??ng. T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). Ngoài ra, khách hàng còn nh?n ???c code mua s?m tr? giá 200. Ng??i dùng không ch? ???c s? h?u S9+ 128GB v?i giá ch? t? 15. Không ch? mang ??n l?i ích khi dùng th? visa, FPT Shop còn mong mu?n khách hàng t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa World Cup 2018 ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, b?n có th? truy c?p t?i ?ây, ??n FPT Shop g?n nh?t, ho?c g?i t?ng ?ài mi?n phí 1800 6601 ?? ???c t? v?n. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng, ng??i dùng có th? ch?n cho?n mua tr?c ti?p t?i c??a ha?ng, mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh.

Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. T? 9/5 ??n 8/6, ngân hàng tri?n khai ch??ng trình "Hè r?n ràng - Ng?p tràn quà t?ng" v?i trên 69. B? quà giá tr? và thi?t th?c này bao g?m: gói b?o hành kéo dài hai n?m, b?o hành r?i v? màn hình th?i h?n m?t n?m, tr? góp 0% lãi su?t và chi?c loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m có nhi?u tính n?ng thú v? nh? ?èn ng?, ??ng h?, h?n gi? báo th?c… Trong ?ó, gói b?o hành hai n?m và b?o hành r?i v? màn hình m?t n?m s? dành cho các khách hàng ?ã ??t mua tr??c s?n ph?m này và ??n nh?n máy t?i FPT Shop trong hai ngày 11 và 12/11. Tính n?ng camera còn cung c?p b? sticker AR cho phép t?o hi?u ?ng di chuy?n theo c? ??ng khuôn m?t c?a ng??i dùng. Th?i ?i?m giao máy d? ki?n t? ngày 28/4. ?? bi?t thông tin chi t
Sign In or Register to comment.