??t ngay Oppo F5 nh?n ngay quà t?ng t?i FPT Shop


I. G?i ti?t ki?m nh?n quà t?ng t? Kienlongbank
Oppo F5 trình làng t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i nhi?u c?i ti?n cùng nh?ng công ngh? cao c?p nh?: màn hình tràn vi?n Full HD, camera selfie 20MP v?i ph?n m?m làm ??p có s? h? tr? c?a công ngh? trí tu? nhân t?o (AI), m? khóa b?ng nh?n di?n khuôn m?t. ???c thành l?p t? n?m 1946, JBL ?ã cho ra ??i nh?ng s?n ph?m ??ng c?p, ch?t l??ng và ???c s? d?ng nhi?u n?i t? các nhà hát l?n, h?i tr??ng, các phòng thu cho ??n nh?ng phòng karaoke thông th??ng. Loa có thi?t k? d?ng thanh dài, t?ng chi ti?t ???c gia công t? m? mang ??n v? ??p hi?n ??i. ?i?m nh?n c?a s?n ph?m là camera selfie có ?? phân gi?i lên ??n 25 megapixel, kh?u ?? f/2.

Ngoài ra, Oppo F7 còn h? tr? m? khóa b?ng khuôn m?t, có th? quét t?i 296 ?i?m. Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. FPT Shop còn t? ch?c ch??ng trình "??i Oppo c? - L?y F5 m?i". Khách ??t mua tr??c Oppo F5 s? nh?n b? quà t?ng tr? giá 1,68 tri?u ??ng cùng nhi?u ?u ?ãi khác. Khách ??t mua tr??c Oppo F5 s? nh?n b? quà t?ng tr? giá 1,68 tri?u ??ng cùng nhi?u ?u ?ãi khác. D? ki?n, s?n ph?m s? có giá bán 6,99 tri?u ??ng và chính th?c lên k? t?i FPT Shop t? ngày 11/11 v?i hai màu shop bán quà t?ng sinh nh?t , Gold.

image
II. Nhi?u ?u ?ãi ??c quy?n khi mua Oppo F7 trên Shop VnExpress
Bên c?nh ?ó, khách hàng còn nh?n thêm mã s? d? th??ng ?? tham gia quay s? vào cu?i ch??ng trình. FPT Shop t?ng ng??i dùng gói b?o hành ??c bi?t v?i th?i gian lên ??n 15 tháng và ??i tr? trong 45 ngày t? tháng 5 này. FPT Shop còn t? ch?c ch??ng trình "??i Oppo c? - L?y F5 m?i". Khi s? d?ng mã ?u ?ãi c?a ?ng d?ng Quà t?ng Galaxy, s? ti?n thanh toán còn ???c gi?m thêm 1 tri?u ??ng. Galaxy S9+ 128GB phiên b?n màu tím Lilac ?ã chính th?c lên k? t?i h? th?ng FPT Shop. ?? tham gia ch??ng trình, khách hàng ph?i ??n giao d?ch tr?c ti?p t?i các chi nhánh, phòng giao d?ch c?a Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trên toàn qu?c.

Ng??i dùng ???c tr? giá gi?m ngay ??n 9 tri?u ??ng khi ch?n mua S9+ 128GB Lilac Purple cùng combo 102. Th?i gian hoàn c?c t? 7 ??n 10 ngày làm vi?c. ?? tham gia, ng??i dùng ch? c?n ??ng ký tham gia combo 102 c?a Vietnamobile ho?c Mobifone khi ??t mua Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple t?i FPT Shop và duy trì b?ng cách n?p m?i tháng 990. Khách ??t mua tr??c Oppo F5 s? nh?n b? quà t?ng tr? giá 1,68 tri?u ??ng cùng nhi?u ?u ?ãi khác.Phiên b?n Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple c?ng chính là phiên b?n cao c?p nh?t ?ang bán t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Galaxy S9+ phiên b?n 128GB ? Vi?t Nam s? có thêm màu tím t? ?inh h??ng và có th? ??t hàng tr??c t?i FPT Shop t? ngày 21/4.

III. Quà t?ng 13 tri?u ??ng khi ??t mua Galaxy S9+ 128GB tím Lilac
Cùng v?i vi?c tri?n khai khuy?n m?i, ngân hàng ti?p t?c ra m?t các gói s?n ph?m ?u ?ãi, lãi su?t c?nh tranh. Nh? ???c trang b? h? th?ng âm thanh 3D ch?t l??ng cao ??n t? t?p ?oàn Harman n?i ti?ng, ch?t âm t? s?n ph?m ???c ?ánh giá cao. Trong 2018, Kienlongbank ti?p t?c m? m?i 17 chi nhánh, phòng giao d?ch, nâng lên t?ng s? 134 ?i?m giao d?ch t?i 28 t?nh thành trên c? n??c. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450. Danh mu?c ?i?n tho?i Oppo tham gia ch??ng trình g?m co?: F1s, F1s 2017, A37, Neo7, F3, F3 Lite (hàng xách tay ho?c chính hãng Oppo). Hòa cùng không khí r?n rã c?a m?t trong nh?ng s? ki?n th? thao ???c mong ch? nh?t hành tinh - FIFA World Cup 2018, FPT Shop t?ng khách hàng các ph?n quà v?i t?ng giá tr? lên ??n 800.

K?t h?p v?i ánh sáng bên ngoài, màu tím trên Galaxy S9+ liên t?c thay ??i s?c ?? và ánh lên s? sang tr?ng. S? l??ng quà t?ng giá tr? trên ???c gi?i h?n cho 1. Sau giao d?ch hoàn t?t, nhà b?ng t?ng khách hàng 68. B? quà giá tr? và thi?t th?c này bao g?m: gói b?o hành kéo dài hai n?m, b?o hành r?i v? màn hình th?i h?n m?t n?m, tr? góp 0% lãi su?t và chi?c loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m có nhi?u tính n?ng thú v? nh? ?èn ng?, ??ng h?, h?n gi? báo th?c… Trong ?ó, gói b?o hành hai n?m và b?o hành r?i v? màn hình m?t n?m s? dành cho các khách hàng ?ã ??t mua tr??c s?n ph?m này và ??n nh?n máy t?i FPT Shop trong hai ngày 11 và 12/11. Khách hàng có th? xem thêm chi ti?t t?i ?ây. Ngoài ra, khách hàng còn nh?n ???c code mua s?m tr? giá 200.

Sign In or Register to comment.