R?t nhi?u ?u ?ãi ??c quy?n khi mua Oppo F7 trên Shop VnExpress


I. FPT Shop t?ng gói b?o hành ??c bi?t cho máy Xiaomi chính hãng
Di?m My 9X tr?i nghi?m phiên b?n Galaxy S9+ 128GB m?i t?i FPT Shop. C? th?, ?ó là h? tr? tr? góp 0% khi mua thi?t b? cùng b? quà t?ng tai nghe Bluetooth th? thao sành ?i?u ho?c gói b?o hi?m r?i v? màn hình hi?u l?c m?t n?m (áp d?ng khi h?t tai nghe Bluetooth). Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450. Di?m My 9X tr?i nghi?m phiên b?n Galaxy S9+ 128GB m?i t?i FPT Shop.

??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. Lilac Purple là m?t trong nh?ng s?c màu ??c ?áo trên th? tr??ng ?i?n tho?i hi?n nay. FPT Shop s? d?ng tem chuyên d?ng không th? bóc tách ?? tái s? d?ng, ???c làm b?ng ch?t li?u Hologram, in 2D laser màu tr?ng b?c kèm theo nh?a ?? niêm phong. Các l?i ???c h??ng chính sách b?o hành là nh?ng l?i ph?n c?ng phát sinh t? nhà s?n xu?t ???c áp d?ng chính sách này, không bao g?m v?n ?? v? ph?n m?m và các l?i do khách hàng gây ra (CID). FPT Shop c?ng tài tr? 100% lãi su?t mua tr? góp S9+ 128GB Lilac Purple v?i kho?n tr? tr??c ch? 20% giá máy.

II. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
FPT Shop s? d?ng tem chuyên d?ng không th? bóc tách ?? tái s? d?ng, ???c làm b?ng ch?t li?u Hologram, in 2D laser màu tr?ng b?c kèm theo nh?a ?? niêm phong. Trong khi ?ó, gói tr? giá 9 tri?u ??ng cùng combo 102 c?a Vietnammobile và Mobifone t??ng ???ng v?i vi?c ng??i dùng có th? s? h?u Galaxy S9+ Lilac Purple v?i giá ch? t? 15,99 tri?u ??ng và ???c nh?n thêm 9. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450. Th?i ?i?m giao máy d? ki?n t? ngày 28/4. C?u hình và giá bán c?a Oppo F7, Oppo F7-128GB trên Shop. Phiên b?n Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple c?ng chính là phiên b?n cao c?p nh?t ?ang bán t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

V?i s? ti?n ??c c?c 500. c?a hàng quà t?ng t?i tphcm c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). ?? ch?n mua s?n ph?m, b?n có th? ??n tr?c ti?p FPT Shop g?n nh?t ho?c mua online ngay t?i ?ây.??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. Thông tin xem t?i ?ây.

III. T?ng FPT Play Box khi mua S9+ 128GB Lilac Purple t?i FPT Shop
B? quà giá tr? và thi?t th?c này bao g?m: gói b?o hành kéo dài hai n?m, b?o hành r?i v? màn hình th?i h?n m?t n?m, tr? góp 0% lãi su?t và chi?c loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m có nhi?u tính n?ng thú v? nh? ?èn ng?, ??ng h?, h?n gi? báo th?c… Trong ?ó, gói b?o hành hai n?m và b?o hành r?i v? màn hình m?t n?m s? dành cho các khách hàng ?ã ??t mua tr??c s?n ph?m này và ??n nh?n máy t?i FPT Shop trong hai ngày 11 và 12/11. Nh? v?y, n?u máy c? ???c thu l?i v?i giá cao h?n 10% giá máy m?i, khách hàng s? s? h?u ngay Oppo F5 mà không c?n tr? tr??c b?t k? kho?n nào. Ngay t? hôm nay, khách hàng ?ã có th? tr?i nghi?m Oppo F5 cùng quà t?ng loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m t?i các c?a hàng FPT Shop trên toàn qu?c. Không ch? mang ??n l?i ích khi dùng th? visa, FPT Shop còn mong mu?n khách hàng t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa World Cup 2018 ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, b?n có th? truy c?p t?i ?ây, ??n FPT Shop g?n nh?t, ho?c g?i t?ng ?ài mi?n phí 1800 6601 ?? ???c t? v?n. Bên c?nh ?ó, b?n còn ???c tr? góp 0% lãi su?t Redmi 5 Plus v?i kho?n tr? tr??c ch? 400. Tem nh?n di?n v?i thông tin “15 tháng b?o hành, 45 ngày ??i tr?” ???c dán trên h?p Xiaomi Redmi 5 Plus chính hãng t?i FPT Shop.

Khách hàng có th? ch?n cho?n mua tr?c ti?p t?i c??a ha?ng, mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh. Danh mu?c ?i?n tho?i Oppo tham gia ch??ng trình g?m co?: F1s, F1s 2017, A37, Neo7, F3, F3 Lite (hàng xách tay ho?c chính hãng Oppo). FPT Shop c?ng tài tr? 100% lãi su?t mua tr? góp S9+ 128GB Lilac Purple v?i kho?n tr? tr??c ch? 20% giá máy. ?? tham gia, ng??i dùng ch? c?n ??ng ký tham gia combo 102 c?a Vietnamobile ho?c Mobifone khi ??t mua Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple t?i FPT Shop và duy trì b?ng cách n?p m?i tháng 990. S?n ph?m nh? g?n nh?ng có kh? n?ng k?t n?i t?i 10m và có th? tho?i mái s? d?ng d??i tr?i mua hay ??t do t?p th? thao. ??c bi?t, ?ây c?ng chính là nh?ng s?n ph?m Xiaomi ??u tiên áp d?ng
Sign In or Register to comment.