Ng??i m? nuôi n?ng 14 con xây d?ng công ty tri?u USD


I. Doanh thu Công ty 577 t?ng ??t bi?n nh? d? án ??i di?n Carina
T?i ??i h?i c? ?ông th??ng niên m?i ?ây, ban lãnh ??o NBB cho bi?t ?ã ng?ng toàn b? k? ho?ch bán hàng ?? t?p trung kh?c ph?c v? cháy chung c? Carina h?i cu?i tháng 3. Hi?n nay, 6 trong s? nh?ng ??a l?n nh?t c?a cô ?ang h?c ??i h?c v?i nhi?u ngành khác nhau, có c? y h?c và k? thu?t. Theo ?ó, công ty ghi nh?n lãi ròng x?p x? 24 t? ??ng, b?ng phân n?a cùng k? và hoàn thành ch?a ??n 14% k? ho?ch. Có lúc, chúng tôi còn không có nhà.
image

T? 9/5 ??n 8/6, ngân hàng tri?n khai ch??ng trình "Hè r?n ràng - Ng?p tràn quà t?ng" v?i trên 69. Ph?n l?n tài s?n là chi phí s?n xu?t, kinh doanh d? dang khu dân c?, c?n h?… N? ph?i tr? c?ng gi?m còn 2. Vi?c m? thêm 2 ?i?m phân ph?i m?i này ?ã ?ánh d?u c?t m?c quan tr?ng trong ti?n trình phát tri?n c?a th??ng hi?u Golden Gift Vi?t Nam. Vi?c m? thêm 2 ?i?m phân ph?i m?i này ?ã ?ánh d?u c?t m?c quan tr?ng trong ti?n trình phát tri?n c?a th??ng hi?u Golden Gift Vi?t Nam. Umbel ngh? ra ý t??ng thành l?p Shea Terra khi ?ang ?i l? ? ??n th? H?i giáo. Cùng v?i vi?c tri?n khai khuy?n m?i, ngân hàng ti?p t?c ra m?t các gói s?n ph?m ?u ?ãi, lãi su?t c?nh tranh.

II. G?i ti?t ki?m nh?n quà t?ng t? Kienlongbank
?? tham gia ch??ng trình, khách hàng ph?i ??n giao d?ch tr?c ti?p t?i các chi nhánh, phòng giao d?ch c?a Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trên toàn qu?c. Ông ?oàn T??ng Tri?u – Ch? t?ch H?QT công ty cho bi?t, ??c tính chi phí c?n kh?c ph?c h?u qu? v? cháy và h? tr? c? dân có th? lên ??n kho?ng 60 t? ??ng. B?n c?a tôi, ng??i theo dõi tình hình kinh doanh cho bi?t ?ã bán ???c 1. Hi?n nay, ngân hàng ?ang tuy?n d?ng hàng tr?m nhân s? cho nhi?u v? trí ?? làm vi?c t?i các ??n v? m?i. T? ngày 17/4 ??n 30/4, ng??i mua hàng ???c t?ng m?t k?p cà v?t m? vàng ?ính kim c??ng ho?c th?i vàng Phúc L?c. Ban ??u, tình hình di?n ra khá ch?m ch?p.

c?a hàng quà t?ng hcm nhiên, do không còn phát sinh doanh thu t? thoái v?n doanh nghi?p ngoài ngành nh? n?m tr??c, c?ng thêm chi phí lãi vay, bán hàng (ch? y?u là hoa h?ng cho môi gi?i) và qu?n lý doanh nghi?p ??ng lo?t t?ng m?nh, l?i nhu?n sau thu? gi?m ??t bi?n. Có lúc, chúng tôi còn không có nhà. Cô làm vi?c ??n t?i mu?n và quay v? nhà ?? có m?t gi?c ng? dài 5 - 6 ti?ng m?i ?êm. Cùng v?i vi?c tri?n khai khuy?n m?i, ngân hàng ti?p t?c ra m?t các gói s?n ph?m ?u ?ãi, lãi su?t c?nh tranh.Bây gi?, nhìn v? t??ng lai, cô hy v?ng con cái c?a mình n?i b??c theo cách riêng c?a chúng. Tôi h?p tác v?i các nhà cung c?p có nhu c?u ho?c ?ang c? g?ng b?o v? c?ng ??ng, môi tr??ng s?ng c?a h?", Umbel cho bi?t.

III. Quà t?ng cao c?p Golden Gift Vi?t Nam m? thêm chi nhánh
Khi ?y, Umbel n?y ý ??nh gi?i thi?u các s?n ph?m này r?ng rãi h?n ??n th? tr??ng M?. ??i v?i khách hàng g?i ti?n v?i k? h?n t? 6 tháng tr? lên ???c nhân ?ôi s? l??ng mã d? th??ng. T?t c? ??u t?ng ???c cô d?y h?c tr?c ti?p t?i nhà lúc còn nh?. Umbel ngh? ra ý t??ng thành l?p Shea Terra khi ?ang ?i l? ? ??n th? H?i giáo. Tôi mu?n chúng tr? thành ng??i gi?i nh?t v? nh?ng gì mà chúng quan tâm. Theo ?ó, công ty ghi nh?n lãi ròng x?p x? 24 t? ??ng, b?ng phân n?a cùng k? và hoàn thành ch?a ??n 14% k? ho?ch.

Khi ?y, Umbel n?y ý ??nh gi?i thi?u các s?n ph?m này r?ng rãi h?n ??n th? tr??ng M?. Khi ?y, Umbel n?y ý ??nh gi?i thi?u các s?n ph?m này r?ng rãi h?n ??n th? tr??ng M?. Shea Terra hi?n có b?y nhân viên nh?ng Umbel v?n tr?c ti?p làm nhi?u vi?c cùng lúc nh? phát tri?n s?n ph?m m?i, giám sát ti?p th?, ?óng gói và phân ph?i hàng. Cách ?ây 5 n?m, công ty b?t ??u ghi nh?n l?i nhu?n. Con s? này v??t quá kh? n?ng chi tr? c?a ch? ??u t? là Công ty Hùng Thanh nên NBB ??ng ra h? tr? kinh phí, v?i t? cách là c? ?ông sáng l?p và n?m 95% v?n. ? tu?i 45, thành qu? c?a Tammie Umbel là m?t công ty có doanh thu tri?u USD và 14 ??a con h?c hành ??n n?i ??n ch?n.

Sign In or Register to comment.