G?i ti?t ki?m nh?n ngay quà t?ng t? Kienlongbank


image
I. T?ng FPT Play Box khi mua S9+ 128GB Lilac Purple t?i FPT Shop
Lilac Purple là m?t trong nh?ng s?c màu ??c ?áo trên th? tr??ng ?i?n tho?i hi?n nay. Nhà b?ng ??ng th?i nâng cao ch?t l??ng ph?c v?, góp ph?n gia t?ng uy tín th??ng hi?u, phát tri?n kinh doanh b?n v?ng. Galaxy S9+ phiên b?n 128GB ? Vi?t Nam s? có thêm màu tím t? ?inh h??ng và có th? ??t hàng tr??c t?i FPT Shop t? ngày 21/4. ??i v?i khách hàng g?i ti?n v?i k? h?n t? 6 tháng tr? lên ???c nhân ?ôi s? l??ng mã d? th??ng.

B? quà giá tr? và thi?t th?c này bao g?m: gói b?o hành kéo dài hai n?m, b?o hành r?i v? màn hình th?i h?n m?t n?m, tr? góp 0% lãi su?t và chi?c loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m có nhi?u tính n?ng thú v? nh? ?èn ng?, ??ng h?, h?n gi? báo th?c… Trong ?ó, gói b?o hành hai n?m và b?o hành r?i v? màn hình m?t n?m s? dành cho các khách hàng ?ã ??t mua tr??c s?n ph?m này và ??n nh?n máy t?i FPT Shop trong hai ngày 11 và 12/11. Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. Ng??i dùng có th? ??t mua tr??c Galaxy S9+ 128GB màu Lilac Purple t? 21/4 và nh?n máy t? 28/4. Th?i gian hoàn c?c t? 7 ??n 10 ngày làm vi?c. Galaxy S9+ 128GB phiên b?n màu tím Lilac ?ã chính th?c lên k? t?i h? th?ng FPT Shop. ???c thành l?p t? n?m 1946, JBL ?ã cho ra ??i nh?ng s?n ph?m ??ng c?p, ch?t l??ng và ???c s? d?ng nhi?u n?i t? các nhà hát l?n, h?i tr??ng, các phòng thu cho ??n nh?ng phòng karaoke thông th??ng.

II. T?ng FPT Play Box khi mua S9+ 128GB Lilac Purple t?i FPT Shop
Phiên b?n Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple c?ng chính là phiên b?n cao c?p nh?t ?ang bán t?i th? tr??ng Vi?t Nam. S?n ph?m nh? g?n nh?ng có kh? n?ng k?t n?i t?i 10m và có th? tho?i mái s? d?ng d??i tr?i mua hay ??t do t?p th? thao. C?u hình và giá bán c?a Oppo F7, Oppo F7-128GB trên Shop. C?u hình và giá bán c?a Oppo F7, Oppo F7-128GB trên Shop. Ch??ng trình ??t hàng tr??c ??c quy?n c?a FPT Shop s? b?t ??u t? ngày 21/4 ??n 27/4. Hòa cùng không khí r?n rã c?a m?t trong nh?ng s? ki?n th? thao ???c mong ch? nh?t hành tinh - FIFA World Cup 2018, FPT Shop t?ng khách hàng các ph?n quà v?i t?ng giá tr? lên ??n 800.

Ng??i dùng có th? ??t mua tr??c Galaxy S9+ 128GB màu Lilac Purple t? 21/4 và nh?n máy t? 28/4. Sau giao d?ch hoàn t?t, nhà b?ng t?ng khách hàng 68. Ngoài ra, khách hàng còn có thêm c? h?i trúng m?t trong n?m xe Vespa GTS tr? giá 80 tri?u ??ng m?t chi?c và 50 máy Oppo F5. Thông tin xem t?i ?ây.Oppo F7 là smartphone s? h?u thi?t k? "tai th?", màn hình s? d?ng t?m n?n IPS Full HD+, kích th??c 6. Ngoài ra, khách hàng còn có thêm c? h?i trúng m?t trong n?m xe Vespa GTS tr? giá 80 tri?u ??ng m?t chi?c và 50 máy Oppo F5.

III. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
Trong 2018, Kienlongbank ti?p t?c m? m?i 17 chi nhánh, phòng giao d?ch, nâng lên t?ng s? 134 ?i?m giao d?ch t?i 28 t?nh thành trên c? n??c. Danh mu?c ?i?n tho?i Oppo tham gia ch??ng trình g?m co?: F1s, F1s 2017, A37, Neo7, F3, F3 Lite (hàng xách tay ho?c chính hãng Oppo). Trong khi ?ó, gói tr? giá 9 tri?u ??ng cùng combo 102 c?a Vietnammobile và Mobifone t??ng ???ng v?i vi?c ng??i dùng có th? s? h?u Galaxy S9+ Lilac Purple v?i giá ch? t? 15,99 tri?u ??ng và ???c nh?n thêm 9. C? th?, ?ó là h? tr? tr? góp 0% khi mua thi?t b? cùng b? quà t?ng tai nghe Bluetooth th? thao sành ?i?u ho?c gói b?o hi?m r?i v? màn hình hi?u l?c m?t n?m (áp d?ng khi h?t tai nghe Bluetooth). Galaxy S9+ 128GB phiên b?n màu tím Lilac ?ã chính th?c lên k? t?i h? th?ng FPT Shop. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng, ng??i dùng có th? cho?n mua tr?c ti?p t?i c??a ha?ng, mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh.

V?i khách hàng ??t tr??c, vi?c tr? góp lãi su?t 0% s? ???c th?c hi?n t?i c?ng thanh toán Ngân L??ng v?i h?n 17 ngân hàng ???c h? tr?. ?i?m nh?n c?a s?n ph?m là camera selfie có ?? phân gi?i lên ??n c?a hàng bán quà t?ng , kh?u ?? f/2. Ma?y se? ????c ??nh giá theo khung co? s??n. Các quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. Không ch? h? tr? tr? góp 0%, khách hàng mua máy còn ???c nh?n b? quà t?ng tai nghe Bluetooth th? thao, code mua s?m và nhi?u ph?n quà khác. FPT Shop còn t? ch?c ch??ng trình "??i Oppo c? - L?y F5 m?i".

Sign In or Register to comment.