Ti?n mua quà t?ng “s?p” – có ph?i h? làm ra ?âu mà h? ti?c!


I. Quà t?ng làm ??p cho ph? n? Vi?t
N? ca s? vô cùng n? tính và tr? trung v?i tà áo dài truy?n th?ng, ???c bi?t m?u thi?t k? này t??ng t? v?i ph?n quà t?ng v? t?ng t?ng Obama khi ông ??n Vi?t Nam. Nh? m?t l?i tri ân ??i v?i nh?ng tình c?m mà khách hàng ?ã dành tr?n cho PNJ,t? 14/10 ??n shop quà t?ng hcm /10, t?t c? khách hàng mua trang s?c PNJ ??u nh?n ???c thi?p và túi quà t?ng v?i nh?ng thi?t k? t??i vui, ??c ?áo h?a h?n s? mang l?i cho ng??i nh?n nh?ng b?t ng? thú v?. B?n c?ng có th? l?a ch?n m?t chi?c ??ng h? n?m ?ính kim c??ng dòng L’Heure du Diamant c?a Chopard nh? cách mà ??i m? nhân Ph?m B?ng B?ng ch?n ?? gây ?n t??ng trong các s? ki?n mà cô xu?t hi?n. Trong ?ó, ai ngh? ???c r?ng anh l?i ghi rõ t?ng m?c anh tiêu, t? h?i anh còn là sinh viên ??n lúc ra tr??ng ?i làm, anh b?o cô ?ây là thói quen c?a anh, cô không bi?t vì anh ngh? con gái không thích con trai nh? v?y.

R?t may là tôi c?ng v?a thi ?? b?ng lái xe xong, có b?ng l?i trúng xe nên s? quy?t tâm gi? l?i chi?c xe này”. ??i di?n MB chia s?: “Nh?ng thành t?u MB ??t ???c trong 20 n?m qua, không ch? là n? l?c c?a Ngân hàng nh?m ph?c v? khách hàng t?t h?n n?a mà còn là k?t qu? c?a s? ??ng hành, g?n bó và ?ng h? c?a khách hàng ??i v?i MB. T? sáng s?m, m?t s? ng??i b?t ??u “?ánh chi?m” các v? trí ? showroom HKbike ?? ch? mua ???c xe ??p ?i?n s?m nh?t, b?t ch?p cái l?nh c?a mùa ?ông. Hy v?ng ng??i trúng gi?i n?m nay c?ng s? ???c t?n h??ng nh?ng l?i ích mà gia ?ình tôi ?ã nh?n ???c”. Các b?n có th? d? dàng ??ng ký “lì xì” m?t thùng bia 333 cho b?n bè qua website c?a ch??ng trình: http://quatangtinhtuy. Cô g?i t?ng ?àn anh món quà là m?t chi?c micro vì bi?t anh có s? thích s?u t?m các lo?i mic.
image

II. ?u ?ãi và quà t?ng khách hàng nhân d?p sinh nh?t “Tu?i vàng 24”
Nh?ng n?m qua, m?c xu?t kh?u g?o c?a Vi?t Nam th??ng ??t kho?ng 7,7 tri?u t?n/n?m v?y mà n?m nay quý I n?m nay, k?t qu? xu?t kh?u r?t th?p. Ngày 6/4/2014, H? th?ng siêu th? ?i?n máy HC s? chính th?c khai tr??ng ??i siêu th? th? 5 t?i Hà N?i và là ??i siêu th? th? 11 trên toàn qu?c t?i ??a ch? 411 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà N?i v?i vô vàn ch??ng trình ?u ?ãi. Bên c?nh ?ó, m?c giá xác ??nh c?a cùng m?t lo?i ô tô t?i các C?c H?i quan ??a ph??ng có s? chênh l?ch l?n. Các thuê bao di ??ng MobiFone ?ang ho?t ??ng hai chi?u ??u có c? h?i nh?n ???c các gi?i th??ng ti?n m?t, iPhone 4S, iPad 2 khi s? d?ng d?ch v? nh?c ch? Funring. Bánh Pound Cake ph? b?t vàng th?t v?i nhân trái cây khô cao c?p ngâm trong r??u th??ng h?ng, mang ??n tr?i nghi?m v? giác tinh t?, khác l?. Các l?ng hoa ???c ?óng s?n v?i r?t nhi?u ki?u trang trí sáng t?o, b?t m?t v?i giá giao ??ng t? 150.

V?i phi?u quà t?ng t? ch??ng trình, b? m? em ???c gi?m 1. Ngoài vi?c chu?n b? quà t?ng, ng??i ??p này c?ng tích c?c h?c k? n?ng trang ?i?m, chu?n b? trang ph?c d? h?i, trang ph?c dân t?c. ??c bi?t, m?c dù m?i ?i vào ho?t ??ng nh?ng VMM Royal City và Times City ?ã ghi d?u là nh?ng ??a ?i?m h?n mua s?m, v?n hóa, du l?ch và gi?i trí không th? thi?u c?a ng??i dân Hà N?i và du khách. Nhân d?p sinh nh?t này, khách hàng s? h?u tài kho?n thanh toán ACB ???c gi?m 50% phí t?i qu?y khi chuy?n ti?n trong n??c vào th? 4 hàng tu?n; gi?m 30% phí chuy?n ti?n trên ACB Online các ngày trong tu?n; mi?n phí ??ng ký d?ch v? ACB Online.Chúng tôi mong mu?n có th? ?? g?i t?i nhi?u hoàn c?nh khó kh?n trên c? n??c nh?ng ph?n quà thi?t th?c, ?? giúp h? có thêm ngh? l?c v??n lên trong cu?c s?ng”. V?n bi?t v?i nh?ng h?ng m?c quy mô l?n nh?t và l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i Vi?t Nam s? khi?n Vincom Mega Mall Royal City có s?c hút ??c bi?t, nh?ng h?n 100.

III. Quà t?ng 8/3 v?i m?c giá h?p d?n cho tín ?? công ngh?
HCM nh?p kh?u xe ô tô theo d?ng quà bi?u, quà t?ng. Tác ph?m này ???c g?i d? thi trong cu?c thi sáng tác truy?n ng?n "Quà t?ng Cu?c s?ng" do công ty phát ??ng n?m 2010. Album ?nh ghi l?i nh?ng k? ni?m th?y tròCách t?t nh?t ?? kh?i g?i l?i nh?ng k? ni?m là làm s?ng l?i nh?ng kho?nh kh?c. Xem ?nh, anh Thanh m?t t? ?? l?ng r?i l?i tái ?i. M?i s?n ph?m là tâm huy?t, g?i g?m ý ngh?a thông ?i?p riêng, trong ?ó n?i b?t là s? sang tr?ng, tinh t? trong t?ng chi ti?t dù là nh? nh?t. ?u ?ãi n?m trong ch??ng trình "24 n?m - ng?p tràn quà t?ng" ???c Nam A Bank tri?n khai nhân k? ni?m 24 n?m thành l?p.

D?n ??u th? tr??ng v?i m?c cam k?t l
Sign In or Register to comment.