??t li?n tay Oppo F5 nh?n quà t?ng t?i FPT Shop


image
I. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
Danh mu?c ?i?n tho?i Oppo tham gia ch??ng trình g?m co?: F1s, F1s 2017, A37, Neo7, F3, F3 Lite (hàng xách tay ho?c chính hãng Oppo). ??c bi?t, khách hàng còn ???c thanh toán kho?n chênh l?ch này b?ng hình th?c tr? góp 0% lãi su?t qua công ty tài chính Home Credit ho?c FE Credit, v?i kho?n tr? tr??c ch? t? 10% giá máy, k? h?n ??n sáu tháng. ???c thành l?p t? n?m 1946, JBL ?ã cho ra ??i nh?ng s?n ph?m ??ng c?p, ch?t l??ng và ???c s? d?ng nhi?u n?i t? các nhà hát l?n, h?i tr??ng, các phòng thu cho ??n nh?ng phòng karaoke thông th??ng. ??c bi?t, khách hàng còn ???c thanh toán kho?n chênh l?ch này b?ng hình th?c tr? góp 0% lãi su?t qua công ty tài chính Home Credit ho?c FE Credit, v?i kho?n tr? tr??c ch? t? 10% giá máy, k? h?n ??n sáu tháng.

Ch??ng trình ??t hàng tr??c ??c quy?n c?a FPT Shop s? b?t ??u t? ngày 21/4 ??n 27/4. Khách hàng có th? mang máy c? ??n h?n 450 c?a hàng FPT Shop ?? ???c ki?m tra model và tình tr?ng máy. Sau ?o?, khách hàng ????c nhân viên thông ba?o ngay sô? tiê?n chênh l?ch ?? nâng c?p lên Oppo F5. Tham gia ch??ng trình, khách hàng v?a ti?t ki?m ??n 2,1 tri?u ??ng, v?a nh?n ngay b? quà tr? giá 1,68 tri?u ??ng khi ??t tr??c s?n ph?m. ?? tìm ra ch? nhân c?a các ph?n quà giá tr? trên, FPT Shop s? t? ch?c 7 l?n quay s? ng?u nhiên vào các ngày 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 và 11/5. Bên c?nh ?ó, n?u thanh toán b?ng th? tin d?ng ng??i dùng còn ???c gi?m thêm 1 tri?u ??ng khi ??t hàng mua Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple.

II. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
B? quà giá tr? và thi?t th?c này bao g?m: gói b?o hành kéo dài hai n?m, b?o hành r?i v? màn hình th?i h?n m?t n?m, tr? góp 0% lãi su?t và chi?c loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m có nhi?u tính n?ng thú v? nh? ?èn ng?, ??ng h?, h?n gi? báo th?c… Trong ?ó, gói b?o hành hai n?m và b?o hành r?i v? màn hình m?t n?m s? dành cho các khách hàng ?ã ??t mua tr??c s?n ph?m này và ??n nh?n máy t?i FPT Shop trong hai ngày 11 và 12/11. Trong b? quà t?ng tr? giá lên t?i 13 tri?u ??ng t? h? th?ng FPT Shop, m?u soundbar JBL Bar Studio 2. T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). Các quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. Ch??ng trình ??t hàng tr??c ??c quy?n c?a FPT Shop s? b?t ??u t? ngày 21/4 ??n 27/4. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450.

FPT Shop còn t? ch?c ch??ng trình "??i Oppo c? - L?y F5 m?i". Trong khi b?n màu "Tím t? ?inh h??ng" m?i ch? có ? phiên b?n b? nh? 64GB. Th?i ?i?m giao máy d? ki?n t? ngày 28/4. Oppo F5 trình làng t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i nhi?u c?i ti?n cùng nh?ng công ngh? cao c?p nh?: màn hình tràn vi?n Full HD, camera selfie 20MP v?i ph?n m?m làm ??p có s? h? tr? c?a công ngh? trí tu? nhân t?o (AI), m? khóa b?ng nh?n di?n khuôn m?t.T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). Ngoài ra, khách hàng còn có thêm c? h?i trúng m?t trong n?m xe Vespa GTS tr? giá 80 tri?u ??ng m?t chi?c và 50 máy Oppo F5.

III. ??t tr??c Oppo F5 nh?n quà t?ng t?i FPT Shop
Hòa cùng không khí r?n rã c?a m?t trong nh?ng s? ki?n th? thao ???c mong ch? nh?t hành tinh - FIFA World Cup 2018, FPT Shop t?ng khách hàng các ph?n quà v?i t?ng giá tr? lên ??n 800. Galaxy S9+ phiên b?n 128GB ? Vi?t Nam s? có thêm màu tím t? ?inh h??ng và có th? ??t hàng tr??c t?i FPT Shop t? ngày 21/4. Bên c?nh ?ó, n?u thanh toán b?ng th? tin d?ng ng??i dùng còn ???c gi?m thêm 1 tri?u ??ng khi ??t hàng mua Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple. T? ngày 4 ??n 10/11, ng??i dùng ?ã có th? ??t c?c 500. Nh? ???c trang b? h? th?ng âm thanh 3D ch?t l??ng cao ??n t? t?p ?oàn Harman n?i ti?ng, ch?t âm t? s?n ph?m ???c ?ánh giá cao. ?? tham gia, ng??i dùng ch? c?n ??ng ký tham gia combo 102 c?a Vietnamobile ho?c Mobifone khi ??t mua Galaxy S9+ 128GB Lilac Purple t?i FPT Shop và duy trì b?ng cách n?p m?i tháng 990.

shop quà t?ng tr?c tuy?n quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. T? 15/3 ??n 10/5, FPT Shop t?ng m?t c?p vé du l?ch Moscow (
Sign In or Register to comment.