FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua ngay Macbook Air 13 inch


I. FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua Macbook Air 13 inch
Ma?y se? ????c ??nh giá theo khung co? s??n. V?i khách hàng ??t tr??c, vi?c tr? góp lãi su?t 0% s? ???c th?c hi?n t?i c?ng thanh toán Ngân L??ng v?i h?n 17 ngân hàng ???c h? tr?. Th?i gian hoàn c?c t? 7 ??n 10 ngày làm vi?c. Ch? ?? Vivid c?ng ?áng chú ý khi mang ??n cho ch?t l??ng hi?n th? màu s?c chân th?c.

image
shop quà t?ng hcm gia ch??ng trình, khách hàng v?a ti?t ki?m ??n 2,1 tri?u ??ng, v?a nh?n ngay b? quà tr? giá 1,68 tri?u ??ng khi ??t tr??c s?n ph?m. V?i màu ?? n?i b?t, tai nghe Bluetooth 4. Camera tr??c c?ng h? tr? HDR h?a h?n mang ??n nh?ng b?c ?nh selfie ch?t l??ng cao trong nhi?u ?i?u ki?n ánh sáng khác nhau. Cân n?ng c?a máy ch? 1,35 kg cùng ?? dày 17 mm phù h?p v?i nh?ng ng??i th??ng xuyên ph?i di chuy?n, d? dàng b? vào túi xách, balô. N?u ch?n hình th?c tr? góp, ng??i mua s? ???c h? tr? 100% lãi su?t trong vòng 8 tháng. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng, ???c ??i tr? mi?n phí trong 30 ngày.

II. FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua Macbook Air 13 inch
Khách hàng s? nh?n tr?n b? 5 quà t?ng khi mua Oppo F7 t?i Shop. Chào ?ón T?t M?u Tu?t, FPT Shop dành t?ng hai khách hàng may m?n nh?t hai xe Mazda CX5 tr? giá g?n m?t t? ??ng m?t chi?c. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 và 2. V?i màu ?? n?i b?t, tai nghe Bluetooth 4. Khách hàng có th? xem thêm chi ti?t t?i ?ây. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng.

Ngoài ra, Oppo F7 còn h? tr? m? khóa b?ng khuôn m?t, có th? quét t?i 296 ?i?m. ?? tìm ra ch? nhân c?a các ph?n quà giá tr? trên, FPT Shop s? t? ch?c 7 l?n quay s? ng?u nhiên vào các ngày 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 và 11/5. Có th? cài Office cho macOS ho?c cài Windows M?i ng??i th??ng quen s? d?ng máy tính Windows nh?ng th?c t? máy tính macOS v?n có th? cài ??t ???c các b? ?ng d?ng v?n phòng Office t? Microsoft. Trong tháng 12 này, h? th?ng FPT Shop gi?m 2.??c bi?t, v?i công ngh? AI tích h?p s?n, F7 có th? nh?n di?n gi?i tính c?a ng??i s? d?ng, t? ?ó ??a ra nh?ng tính n?ng ?i?u ch?nh phù h?p nh?t, k? c? khi có nhi?u ??i t??ng khác nhau trong cùng m?t b?c ?nh. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng, ???c ??i tr? mi?n phí trong 30 ngày.

III. FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua Macbook Air 13 inch
S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng, ???c ??i tr? mi?n phí trong 30 ngày và có th? ch?n mua tr?c ti?p t?i c?a hàng, ch?n mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh. T? ngày 12/4 ??n 20/4, ng??i dùng ??t hàng ?? mua máy ?i?n tho?i Oppo F7 (màu ??, b?c) và Oppo F7 b?n 128GB (màu ??) trên Shop s? có c? h?i nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi ??c quy?n h?p d?n. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng, ng??i dùng có th? cho?n mua tr?c ti?p t?i c??a ha?ng, mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh. Các quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. S?n ph?m nh? g?n nh?ng có kh? n?ng k?t n?i t?i 10m và có th? tho?i mái s? d?ng d??i tr?i mua hay ??t do t?p th? thao. T?i FPT Shop hi?n có nhi?u s?n ph?m ??ng h? ?eo tay thông minh thu?c th??ng hi?u táo khuy?t.

S?n ph?m còn t?o s?c hút v?i ng??i dùng b?i camera selfie có ?? phân gi?i lên ??n 25 megapixel, kh?u ?? f/2. Nh? v?y, n?u máy c? ???c thu l?i v?i giá cao h?n 10% giá máy m?i, khách hàng s? s? h?u ngay Oppo F5 mà không c?n tr? tr??c b?t k? kho?n nào. V? c?u hình, F7 ch?y chip Helio P60 tám nhân, xung nh?p 2. ??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. ?ây là m?c giá t?t nh?t ?? s? h?u m?t chi?c Macbook màn hình 13 inch c?a Apple. Oppo F7 là smartphone s? h?u thi?t k? "tai th?", màn hình s? d?ng t?m n?n IPS Full HD+, kích th??c 6.

Sign In or Register to comment.