Quà t?ng 8/3: T? y?n th?t lên ngôi


I. Nhà vàng bung 'kim khuy?n' và quà t?ng câu khách ngày 'Vía Th?n tài'
Mong mu?n mang l?i h?nh phúc, ni?m vui cho ph? n? trong d?p l? l?n (30/4, 1/5) và ngày c?a m? 8/5, hãng NEM v?a công b? ch??ng trình: “Nh?n quà t?ng h?p d?n”. Nguyên An Tag :ngày l? tình nhân, Valentine, ng??i M?, "phóng tay", quà t?ng, th? hi?n tình yêu, Ng??i ??c bi?t. Giá m?i chi?c ??ng h? ch?a ???c công b? chính th?c nh?ng theo nh?n ??nh c?a "dân ch?i" sành ??ng h? thì m?i chi?c ??ng h? r?n này có giá không d??i vài ch?c ngàn USD. ??c bi?t khách hàng còn ???c t?ng thêm m?t voucher Modern Life tr? giá 100.

NEM còn dành t?ng khách hàng ch??ng trình “Cho b?n và nh?ng ng??i ?ang yêu”v?i ?u ?ãi th?t h?p d?n: “T?ng 20% giá tr? hóa ??n khi mua hàng t?i các showroom NEM t? ngày 12/02/2012 ??n ngày 14/2/2012” Tuy m?i du nh?p vào Vi?t Nam m?t th?i gian, nh?ng Valentine ?ã ???c nhi?u ng??i ?ón nh?n, ??c bi?t là nh?ng ng??i ?ang yêu. S?n ph?m c?a GPharm ch? y?u tác ??ng vào các nhóm b?nh: ti?u ???ng v?i s?n ph?m Thanh ???ng An; tiêu hoá - d? dày v?i V? An GPharm; tim m?ch, tr?, x??ng kh?p, gan, th?n, sinh lý nam, ph? n? sau sinh, b?i b? và các nhóm b?nh khác. C? h?i s? h?u Iphone X ??ng c?pV?i m?c giá dao ??ng ch? t? 5,7 t? có th? th?y giá bán c?a Shophouse 124 V?nh Tuy ch? b?ng ti?n mua 1 c?n h? trong các khu ?ô th? l?n hi?n nay. Tham gia cu?c thi, ng??i ch?i còn có c? h?i nh?n ???c nhi?u ph?n quà giá tr? nh? Máy ?nh Canon DSLR, Máy quay phim Handy cam Sony, Máy ?nh KTS Canon Xem thông tin chi ti?t c?a cu?c thi t?i http://www. Theo gi?i thích c?a Phó tr??ng khoa ??u c?, trong 4 b?nh nhân này, có 2 ng??i là b?nh nhân n?i trú, 2 b?nh nhân ngo?i trú ch? vào vi?n truy?n, tiêm ban ngày, ?êm không ng? t?i vi?n. Trái v?i hình ?nh m?t n? hoàng nh?c rock ??y máu l?a trên sân kh?u, Ph??ng Thanh b?t ng? di?n b? áo dài tr?ng n?n nã c?a nhà thi?t k? S? Hoàng.

image
II. Mua laptop Acer nh?n b? quà t?ng công ngh?
Theo ?ó, vào ngày 19 - 20/10, v?i m?i hóa ??n mua s?m có tr? giá t? 1,5 tri?u ??ng, khách hàng có c? h?i ???c ch?n m?t phi?u b?c th?m may m?n v?i quà t?ng lên t?i 70 tri?u ??ng. Ch? v?i 95 tri?u ??ng t??ng ???ng 30% c?a ??t ?óng ti?n ??u tiên, khách hàng có th? s? h?u ngay c?n h? cao c?p b?c nh?t Goldsilk Complex t?i khu v?c Thanh Xuân, Hà ?ông. ?? chu?n b? cho ngày ??c bi?t này, m? con ch? Hoài ?ã bàn v?i nhau m?t k? ho?ch nh?m gây b?t ng? cho b? Tùng b?ng b?a ti?c m?ng nho nh? và nh?ng cánh thi?p do 2 ??a con t? tay làm. Hãy ??n v?i Trung tâm th??ng m?i Savico Megamall – Trung tâm mua s?m và gi?i trí l?n nh?t Vi?t shop quà t?ng hcm , s? 7 – 9 Nguy?n V?n Linh, Qu?n Long Biên, Hà N?i ?? t?n h??ng m?t th? gi?i ti?n ích, phong cách và ??ng c?p cho c? gia ?ình b?n. L? ra m?t ch??ng trình Kh?i nghi?p Thông minh UberEXCHANGE B?ng cách dành t?ng 12. Slate 7 có cách ti?p c?n th? tr??ng khá gi?ng so v?i Asus Memo Pad HD 7 khi ? cùng t?m giá, kích th??c màn hình.

Khánh H?ng - Anh Th? - Nh?t Nam Tag :thái hà, kim mã, lê du?n, c?u gi?y, ?à n?ng, nguy?n chí thanh, h? tùng m?u, tôn th?t tùng, nhà giáo vi?t nam, c?a hàng quà t?ng l?u ni?m, th? tr??ng quà t?ng l?u ni?m, ph?c v? ngày Nhà giáo Vi?t Nam. V?i mong mu?n mang l?i m?t món quà ý ngh?a cùng nh?ng c?m xúc tuy?t v?i nh?t cho ng??i ph? n? mà b?n yêu th??ng trong mùa Giáng sinh và l? h?i cu?i n?m, Elizabeth Arden gi?i thi?u t?i khách hàng c?a mình gói quà t?ng PRETTY Holiday Set g?m 3 s?n ph?m Pretty Eau De Perfum 100ml, Pretty Body Lotion 100ml và Pretty Shower Gel 100ml. ??u xuân n?m m?i, hãy m?ng tu?i b?n bè món quà ??c bi?t – 1 thùng bia mi?n phí – b?ng cách tham gia “Quà t?ng tinh túy t? Bia Saigon”. Anh còn là cháu h? xa c?a c?u t?ng th?ng M? - John F.N?m trong khu v?c có h? t?ng hoàn thi?n, d? án có ??y ?? ti?n ích nh? khu trung tâm th??ng m?i, 14 thang máy t?c ?? cao, khu v?n phòng h?ng A, khu ?? xe g?m 2 t?ng h?m có t?ng di?n tích 7. Tag :c?a hàng, phú th?, khách hàng, qu?ng ninh, ?u ?ãi, tp.

III. Quà t?ng mi?n phí t? m? ph?m Bioline
Saigontourist s? áp d?ng ?u ?ãi ??n 10 tri?u ??ng và quà t?ng voucher d?ch v? ??n 10,5 tri?u ??ng m?t khách, t? ch?c rút th?m trúng tour m?i ngày. Hôm nay 15/1, chuy?n xe “Quà t?ng tinh túy” c?a T?ng Công ty CP Bia – R??u – NGK Sài Gòn ch? nh?ng thùng bia 333 quà t?ng ?ã ??n ?i?m t?ng quà ??u tiên là TP C?n Th?, sau ?ó s? ??n V?nh Long vào ngày 17/1. D
Sign In or Register to comment.