Trang s?c ng?c trai - quà t?ng ý ngh?a


I. công ty quà t?ng qu?ng cáo nghi?m, nh?n quà t?ng cùng BIDV Smart Banking
B? ?m chén làm quà t?ng c?a các ??a ph??ng thu?c t?nh V?nh Phúc. Theo ?ó t? ngày 25/10 ??n 31/10, HC s? ?em ??n cho ng??i tiêu dùng L? h?i mua s?m v?i 7 ngày vàng khuy?n m?i cùng ??i ti?c quà t?ng h?p d?n: T?ng máy s?y tóc tr? giá 400. Nhân d?p T?t M?u Tu?t, nhãn hàng c?ng gi?i thi?u ??n ng??i tiêu dùng b? quà t?ng "Danisa, T?t tri ân - xuân ý ngh?a" v?i nh?ng l?a ch?n ?a d?ng và thú v?. S? h?p tác trong công vi?c và minh b?ch v? tài chính: B?n có th? hoàn toàn yên tâm khi g?i h? s? du h?c qua Công ty ??c Anh, ??n gi?n vì khi ?ó, b?n s? có ???c s? h?p tác t?t nh?t, thông tin tài chính c?c kì minh b?ch.

Theo ?ó, trong th?i gian t? 20/12/2016 ??n h?t 20/02/2017, các khách hàng là cá nhân l?n ??u m? tài kho?n ti?n g?i thanh toán ??ng th?i ??ng ký d?ch v? th? và ??ng ký m?t trong các d?ch v? Mobile Banking (SMS Banking/ Agribank E-Mobile Banking/ Bankplus/ Agribank M-Plus) s? nh?n ???c 01 mã khách hàng do h? th?ng c?a Agribank t? ??ng cung c?p ng?u nhiên và ???c s? d?ng nh? mã s? d? th??ng ?? có c? h?i trúng các gi?i th??ng l?n, c? th?:03 gi?i ??c bi?t: m?i gi?i là 01 s? ti?t ki?m có k? h?n 01 tháng tr? lãi sau do Agribank phát hành tr? giá 100 tri?u ??ng03 gia?i Nhâ?t: mô?i gia?i la? 01 s? ti?t ki?m có k? h?n 01 tháng tr? lãi sau do Agribank phát hành tr? giá 50 tri?u ??ng10 gia?i Nhi?: m?i gi?i 01 s? ti?t ki?m có k? h?n 01 tháng tr? lãi sau do Agribank phát hành tr? giá 30 tri?u ??ng15 gia?i Ba: m?i gi?i 01 s? ti?t ki?m có k? h?n 01 tháng tr? lãi sau do Agribank phát hành tr? giá 10 tri?u ??ngBên c?nh ?ó, ch??ng trình còn có 10 gi?i th??ng khu v?c dành cho 10 khách hàng may m?n t?i m?i khu v?c. B?t qu? tang b?m t?p ch?t vào tôm ? B?c Liêu. Tr??c ?ó, c? s? này c?ng ?ã b? l?c l??ng ch?c n?ng x? ph?t nhi?u l?n v? hành vi trên. Còn l?i, t?t c? ?ang ph?i trông ch? vào gói h? tr? DN ?ang ???c kh?i ??ng, trông ch? vào h? lãi su?t ngân hàng. Ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t:• ??t bánh tr??c ngày 26/8: mua 10 h?p t?ng 1 h?p;• Mua trên 10 h?p gi?m 5%, mua trên 30 h?p gi?m 10%, mua trên 50 h?p gi?m 15%. Giai ?o?n 2017 v?a qua, Tugo ?ã ??a h?n 3.

II. Hàng ngàn quà t?ng t? Philips nhân sinh nh?t Pico 5 tu?i
C? th?, m?t gi?i ??c bi?t iPad Mini 16GB dành cho khách hàng có giá tr? giao d?ch cao nh?t; 2 gi?i nh?n l?c Doji cho khách hàng có giá tr? giao d?ch cao th? hai và khách hàng có s? l??ng giao d?ch nhi?u nh?t; cùng hàng tr?m phi?u mua hàng siêu th? cho các khách hàng có giá tr? giao d?ch cao ti?p theo. ??o quanh m?t vòng các dãy ph? trung tâm có th? th?y không khí r?n ràng, khuy?n m?i h?p d?n t?i các doanh nghi?p nh? Nguy?n Kim Tràng Thi, Phúc Anh Computer World, máy tính Acer, máy ?nh Samsung hay vàng B?o Tín Minh Châu. Các chàng trai hãy quan sát thói quen c?a b?n gái ?? bi?t nàng ?a thích s?n ph?m nào ho?c c?p nh?t Facebook nàng trong nh?ng ngày này ?? xem nàng ti?t l? gì v? món quà mu?n. Kh?, mình th?y v? su?t ngày chia s? v?i comment s? may m?n nh?ng ?ã bao gi? trúng ???c cái gì ?âu. ??n v? này c?ng nh?n ??t hàng m?t s?n ph?m ???c k?t t? 150 hoa h?ng khô ???c nh?p kh?u tr?c ti?p, có giá lên t?i 24 tri?u ??ng. Ngoài ?i?u hòa Panasonic ?ang ?u ?ãi l?n, h? th?ng siêu th? ?i?n máy HC còn t?ng hàng nghìn phi?u gi?m giá lên t?i 2 tri?u ??ng và quà t?ng thêm cho các s?n ph?m t? l?nh, máy gi?t trong ch??ng trình.

T? ngày 25/02 ??n ngày 11/03/2013, các khách hàng ??u tiên trong n?m m?i t?i khu dân c? B?o L?c s? nh?n quà t?ng chào n?m m?i là 100 tri?u ??ng ti?n m?t t? ch? ??u t? d? án – Công ty C? ph?n Th??ng m?i Minh V?nh Khang (MVK). H?c viên Apollo t?i Hà N?i, TP HCM và B?c Ninh có c? h?i nh?n hàng tr?m su?t h?c b?ng, 13 chi?c ??ng h? Apple và quà t?ng giá tr? khi ??ng ký khóa ti?ng Anh m?i, v?i t?ng giá tr? 500 tri?u ??ng. Theo ?ó, m?i khách hàng ??c c?c ho?c mua c?n h? ??n h?t ngày 24/01/2015 s? có c? h?i nh?n quà t?ng b?c th?m trúng th??ng v?i t?ng giá tr? lên t?i 100 tri?u ??ng. V? s?n ph?m, Vega Iron 2 là smartphone ??n t? th??ng hi?u Pantech c?a Hàn Qu?c.Lúc này có 2 thanh nên c?m mã t?u xông vào chém ông Tu?n và con trai ông Tu?n là Tr?n Qu?c Tr??ng. S?n ph?m ?ng d?ng ???c làm t? lá sen t??i:Ng??i yêu b?n s? khó tin r?ng b?n có th? tìm ra nh?ng s?n ph?m ???c làm t? lá sen t??i.
image

III. Khám phá “c?n l?c” quà t?ng h?p d?n khi mua
Sign In or Register to comment.