FPT là Shop quà t?ng vé tham d? World Cup 2018 cho khách hàng

FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua Macbook Air 13 inch
I. FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua Macbook Air 13 inch
Ch? ?? Vivid c?ng ?áng chú ý khi mang ??n cho ch?t l??ng hi?n th? màu s?c chân th?c. Oppo F5 trình làng t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i nhi?u c?i ti?n cùng nh?ng công ngh? cao c?p nh?: màn hình tràn vi?n Full HD, camera selfie 20MP v?i ph?n m?m làm ??p có s? h? tr? c?a công ngh? trí tu? nhân t?o (AI), m? khóa b?ng nh?n di?n khuôn m?t. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 và 2. Sau ?o?, khách hàng ????c nhân viên thông ba?o ngay sô? tiê?n chênh l?ch ?? nâng c?p lên Oppo F5.

Ngoài ra, dù mua máy b?ng hình th?c nào, m?i chi?c MacBook Air 13 inch bán ra th?i gian này ??u ???c t?ng thêm ph?n m?m b?n quy?n Office 365 Personal tr? giá 1. Ngay t? hôm nay, khách hàng ?ã có th? tr?i nghi?m Oppo F5 cùng quà t?ng loa Bluetooth ??i màu m?t ch?m t?i các c?a hàng FPT Shop trên toàn qu?c. Ma?y se? ????c ??nh giá theo khung co? s??n. V? c?u hình, F7 ch?y chip Helio P60 tám nhân, xung nh?p 2. Các quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. Giá t?t nh?t cho dòng Macbook Thi?t k? m?ng nh?, c?u hình ?n nh?ng Macbook Air 13 inch 2017 phiên b?n 128 GB v?n có m?c giá t?t ch? 23.

II. FPT Shop t?ng quà 3,3 tri?u ??ng khi mua Macbook Air 13 inch
Danh mu?c ?i?n tho?i Oppo tham gia ch??ng trình g?m co?: F1s, F1s 2017, A37, Neo7, F3, F3 Lite (hàng xách tay ho?c chính hãng Oppo). Camera tr??c c?ng h? tr? HDR h?a h?n mang ??n nh?ng b?c ?nh selfie ch?t l??ng cao trong nhi?u ?i?u ki?n ánh sáng khác nhau. Dòng s?n ph?m m?i nh?t hi?n nay Apple Watch Seri 3 ???c bán v?i giá t? 9,99 tri?u ??ng. T?i FPT Shop hi?n có nhi?u s?n ph?m ??ng h? ?eo tay thông minh thu?c th??ng hi?u táo khuy?t. Thông qua ch??ng trình, FPT Shop không ch? mang ??n cho khách hàng thêm l?i ích khi dùng th? visa mà còn mong mu?n khách hàng, ??c bi?t là nh?ng fan bóng ?á t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa FIFA World Cup 2018 - gi?i vô ??ch bóng ?á th? gi?i l?n th? 21 s? ???c t? ch?c t?i Moscow (Nga) vào tháng 7 t?i. Khách hàng có th? ch?n cho?n mua tr?c ti?p t?i c??a ha?ng, mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh.

?ây là m?c giá t?t nh?t ?? s? h?u m?t chi?c Macbook màn hình 13 inch c?a Apple. Ngoài m?c ti?n m?t hai tri?u ??ng, ng??i mua còn có thêm b? b?n quy?n Office 365 Personal. Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. Nhi?u ph?n m?m n?i ti?ng v? ?? h?a khác trên Windows c?ng ??u có b?n h? tr? trên macOS.Con s? này ?? h? tr? ng??i dùng làm vi?c c? ngày mà không c?n t?i s?c. T?i FPT Shop hi?n có nhi?u s?n ph?m ??ng h? ?eo tay thông minh thu?c th??ng hi?u táo khuy?t.

III. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. C?u hình t?t Macbook Air 13 inch 2017 có nâng c?p v? c?u hình v?i b? vi x? lý Intel Core i5 t?c ?? 1,8 GHz, RAM 8 GB (LPDDR3), ? c?ng SSD v?i dung l??ng 128GB và 256GB. C? th?, mua iPhone 8, 8 Plus, b?n ch? c?n tr? tr??c 8 tri?u ??ng. shop quà t?ng sinh nh?t còn l?i tr? góp 0% lãi su?t trong 10 tháng. Cân n?ng c?a máy ch? 1,35 kg cùng ?? dày 17 mm phù h?p v?i nh?ng ng??i th??ng xuyên ph?i di chuy?n, d? dàng b? vào túi xách, balô. M?u máyDung l??ngMàu s?cGiá bán l? (??ng)Tr? tr??c (??ng)Tr? góp m?t tháng (??ng)K? h?n iPhone X 64GB B?c, Xám 29,9 tri?u 10 tri?u 2,14 tri?u 10 tháng 256GB 34,79 tri?u 2,66 tri?u iPhone 8 64GB Vàng, B?c, Xám 20,99 tri?u 8 tri?u 1,74 tri?u 8 tháng 256GB 25,79 tri?u 2,38 tri?u iPhone 8 Plus 64GB 23,99 tri?u 2,14 tri?u 256GB 28,79 tri?u 2,78 tri?u Ra m?t vào cu?i 2017, hai dòng smartphone m?i nh?t c?a Apple là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X t?o nên c?n s?t trong gi?i yêu công ngh?.

image
Ngoài ra, ch? c?n tr? tr??c 10 tri?u ??ng, khách hàng ?ã có th? s? h?u iPhone X. ??c bi?t, v?i công ngh? AI tích h?p s?n, F7 có th? nh?n di?n gi?i tính c?a b?n, t? ?ó ??a ra nh?ng tính n?ng ?i?u ch?nh phù h?p nh?t, k? c? khi có nhi?u ??i t??ng khác nhau trong cùng m?t b?c ?nh. B?n có th? ch?n mua tr?c ti?p t?i c?a hàng, mua tr?c tuy?n ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh. V? c?u hình, F7 ch?y chip Helio P60 tám nhân, xung nh?p 2. B?t k?p xu h??ng smartphone c?a n
Sign In or Register to comment.