Szko?a Policealna PERSPEKTYWA, Lublin

Szko?a wpisana jest do ewidencji szkó? Wy?sza Szko?a Nauk Spo?ecznych Z Siedzib? W Lublinie, Uczelnia, Doradztwo Zawodowe, Kosmetologia, Dietetyka, Ratownictwo Medyczne, prowadzonej przez prezydenta miasta. Szko?a GoWork w Lublinie, to placówka edukacyjna, w której pasja mo?e sta? si? zawodem - zapewniamy wsparcie indywidualnych inicjatyw i staramy si? na wszystkie mo?liwe sposoby wspiera? s?uchaczy w d??eniu do doskona?o?ci. Szko?a Policealna Lublin godzin przeznaczonych na te zaj?cia w Kolegium Pracowników S?u?b Spo?ecznych w Lublinie jest zbie?na z liczb? godzin realizowan? w Uniwersytecie Marii Curie Sk?odowskiej w Lublinie na kierunkach: Praca socjalna oraz Pedagogika.
W tym samym roku szko?a rozpocz??a wspó?prac? z Wydzia?em Piel?gniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Szko?a Policealna Pracowników S?u?b Spo?ecznych jest szko?? publiczn?, przeznaczon? dla wszystkich, którzy w przysz?o?ci chc? pomaga? drugiemu cz?owiekowi w przezwyci??eniu jego ?yciowych trudno?ci. Szko?a oferuje tak?e nauk? j?zyka angielskiego i pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk zawodowych.
Powo?uj?c si? na wyniki konkursu, szko?a ta gwarantuje wzorowe przygotowanie do zawodu. Szko?a Policealna CKU Koszalin w Lublinie by? równie? okazj? dla m?odzie?y i nauczycieli do zwiedzenia Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Muzeum na Majdanku. Grupa Spotted Sp. z. z siedzib? w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów zwi?zanych z korzystaniem z serwisu. Nasza Szko?a Policealna daje szerokie mo?liwo?ci rozwoju, uczestnictwa w zaj?ciach fakultatywnych i ró?nego rodzaju zaj?ciach praktycznych.
Zaj?cia odbywa si? w siedzibie Szkó? Policealnych TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52. Zarejestruj si? lub zaloguj, aby mie? pe?ny dost?p do informatora szko?ach. Z dniem 1 wrze?nia 1993 r. na mocy porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Spo?ecznej - Wydzia? Pracowników Socjalnych staje si? samodzieln? szko?? pod nazw? Szko?a Policealna Pracowników S?u?b Spo?ecznych.
Szko?a Policealna Akademia Umiej?tno?ci W Lublinie mie?ci si? w miejscowo?ci Lublin pod adresem Grabskiego 25j 1 i 2. Nr tel. Poni?ej znajduje si? mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szko?y Szko?a Policealna Pracowników S?u?b Spo?ecznych (Szczecin), jest to Szko?a policealna (ponadgimnazjalna). Ja co prawda nie chodz? do szko?y w lublinie, ale równie? chodz? do szko?y gowork.
Sign In or Register to comment.