Thông tin tuy?t m?t: ??a ch? các shop quà t?ng ch?t l??ng t?i TP. H? Chí Minh

công ty quà t?ng t?i tphcm t?ng luôn là ?? tài ???c nhi?u ng??i, ??c bi?t là các b?n tr? quan tâm. Sinh nh?t t? ng??i thân ??n b?n bè luôn có nhi?u th? c?n suy ngh? ?úng không nào? V?y b?n ?ã tìm cho mình nh?ng ??a ch? shop quà t?ng ch?t l??ng t?i tphcm ch?a?

1. Quà t?ng ABC

INLOGO là ??a ch? ???c bi?t ??n là shop quà t?ng l?u ni?m t?i tphcm. Chuyên cung c?p các lo?i quà t?ng ?a d?ng kích c?, m?u mã. Và có m?t ?i?u ??c bi?t không nh? là t?i INLOGO, khách hàng s? ???c cung c?p d?ch v? in hình lên s?n ph?m giúp nh?ng món quà t??ng bình th??ng l?i tr? nên vô cùng ý ngh?a. Ngoài ra, INLOGO còn cung c?p nhi?u lo?i quà t?ng khác nh? ly s?, k? ni?m ch??ng, tranh ghép hình, g?u bông….

image

•??a ch?: 509 Nguy?n Trãi, Ph??ng 7, Qu?n 5, TP HCM
•S?T: (028) 73 05 78 78
•Ho?t ??ng t? 8h – 21h30

2. Chipchip Shop

?ã hi?n di?n t?i TP.HCM trong 17 n?m qua, c?a hàng quà t?ng Chipchip shop ho?t ??ng v?i ph??ng châm : “Ni?m vui c?a b?n là h?nh phúc c?a chúng tôi”, Chipchip cung c?p nh?ng quà t?ng ?áng yêu nh? thú bông, ??ng h?, túi xách, trang s?c, ph? ki?n,… D?ch v? in hình ?nh và ch? lên g?i, nh?ng t?ng ph?m ??c ?áo, sáng t?o và ?a d?ng mang l?i ý ngh?a sâu s?c cho món quà. Shop quà còn có d?ch v? gói tr?n món quà, n?a kia c?a b?n ch?c ch?n s? c?m th?y h?nh phúc và nh? mãi kho?nh kh?c ?y cùng b?n.

image

•??a ch?:
oC? s? 1: S? 484 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng 4, Q.3, tp H? Chí Minh.
oC? s? 2: 383D Cách M?ng Tháng 8, P.13, Qu?n 10, tp H? Chí Minh
oC? s? 3: 413 A Nguy?n Tri Ph??ng, P.8, Q.10, tp H? Chí Minh
oC? s? 4: 669-671 ???ng Quang Trung, P11, Q.Gò v?p, tp H? Chí Minh
•?i?n tho?i: 1900.5555.72 - 0938.123.355
•Website: http://chipchipshop.com/

3. Shop 7 Gift

? Shop 7 Gift là shop quà t?ng l?u ni?m mà các b?n có th? tìm th?y t? h?p nh?c ng?a g?, ngôi nhà mô hình ?áng yêu, trang s?c, ph? ki?n xinh x?n, chuông gió, quà t?ng sinh nh?t, quà t?ng tình yêu, quà t?ng ngày c??i,…. T?t c? ??u có m?t ? c?a hàng này. Shop m? ra m?t th? gi?i quà t?ng khi?n b?n choáng ng?p và mê ??m. Cung c?p nh?ng quà t?ng, quà l?u ni?m ??p, sáng t?o, ??c ?áo, m?i l? ?em l?i cho c? ng??i t?ng và ng??i ???c t?ng quà ni?m vui b?t t?n.Ph??ng châm c?a Shop 7 Gift t? lúc m? c?a là “?em ni?m vui ??n v?i khách hàng”, shop có d?ch v? gói quà, giao hàng t?n n?i làm hài lòng c? nh?ng khách hàng khó tính.

image

•??a ch?: 714/29 Nguy?n Trãi (1 Chi?u), P.11, Qu?n 5, tp H? Chí Minh.
•?i?n tho?i:093 338 34 21
•Website: http://7giftshop.com/

4. Shop ??c & L?

?ây là shop quà t?ng l?u ni?m ti?p theo t?i TP.HCM.
B?n s? vô cùng ng?c nhiên và r?t thích thú khi ch? m?i b??c chân vào shop ??c Và L?, b?i nh?ng món quà ? ?ây r?t ??c ?áo và r?t l? m?t, v?i ph??ng châm “Uy tín ??t lên hàng ??u” nên v?y ch?t l??ng c?a các t?ng ph?m luôn ???c ??m b?o. Quà t?ng c?a shop giúp s?i dây tình c?m c?a b?n và ng??i th??ng ngày càng b?n ch?t h?n. ? ?ây, nh?ng món quà không nh?ng ??p, l? mà còn giúp các b?n truy?n t?i thông ?i?p trái tim cho ng??i ?y theo ph??ng cách ??c ?áo “không ??ng hàng”.

image

•Shop 1: 82 Nguy?n V?n Th?, P. ?a Kao, qu?n 1, tp H? Chí Minh.
•Shop 2: 491/4 Nguy?n ?ình Chi?u, ph??ng 2, qu?n 3, tp H? Chí Minh.
•?i?n tho?i: 090 905 17 86

5. Neta Gifts

Neta Gifts theo th?i gian ngày càng ???c lòng c?a các b?n tr? Sài Gòn. Neta Gifts là shop quà t?ng ??p và ??c ?áodù m?i ch? ra ??i n?m 2007, nh?ng shop ?ã thu hút các b?n b?ng s?n ph?m ??u tiên là n?n v?i nhi?u hình thù ?a d?ng nh?: hoa th? n??c, b? cá, bánh kem,... d?n d?n theo nhu c?u và s? thích c?a gi?i tr? các s?n ph?m c?a shop c?ng tr? nên ?a d?ng h?n là các món quà handmade t? v?i n?, gi?y, s?n ph?m H
Sign In or Register to comment.