?i?m Danh Nh?ng Shop Quà T?ng ??p ??c ? Sài Gòn


?úng vào nh?ng d?p l? ??c bi?t trong n?m nh? Valentine, 8/3, 20/10, cùng v?i nh?ng ngày k? ni?m ?áng nh? khác các chàng các nàng th??ng hay r?i b?i không bi?t nên mua quà t?ng gì th?t ??c bi?t truy?n t?i tình yêu th??ng dành cho m?t n?a kia. Bi?t ???c suy ngh? ?y c?a các b?n, hôm nay chúng tôi gi?i thi?u cho b?n nh?ng shop quà t?ng ??p l? ? Sài Gòn ?? b?n tham kh?o, hy v?ng các anh chàng cô nàng c?a chúng ta có th? ch?n ???c nh?ng món quà t?ng ?ng ý, không còn ph?i khó kh?n “vò ??u b?t tai” nh? tr??c kia n?a.

1. Chipchip Shop – Quân S? Ch?n Quà Cho B?n
Chipchip shop là c?a hàng quà t?ng t?a l?c t?i TP.HCM trong 17 n?m qua, v?i ph??ng châm : “Ni?m vui c?a b?n là h?nh phúc c?a chúng tôi”, shop cung c?p các t?ng ph?m m?i l? và d? th??ng nh? thú bông, ??ng h?, túi xách, trang s?c, ph? ki?n,…d?ch v? in hình ?nh và ch? lên g?i, nh?ng t?ng ph?m ??c bi?t, m?i l? và ?a d?ng mang ý ngh?a ??c bi?t.
Shop có d?ch v? gói quà t?ng thêm lung linh, ??p m?t, n?a còn l?i c?a b?n ch?c ch?n s? c?m th?y h?nh phúc và s? nh? ??n giây phút tuy?t v?i khi nh?n ???c món quà ?ong ??y yêu th??ng này.

image
image
image

??a ch? 1: S? 484 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng 4, Q.3.
??a ch? 2: 383D Cách M?ng Tháng 8, P.13, Qu?n 10.
??a ch? 3: 413 A Nguy?n Tri Ph??ng, P.8, Q.10.
??a ch? 4: 669-671 ???ng Quang Trung, P11, Q.Gò v?p.

2. Shop 7 Gift - Quà T?ng ??c ?áo
H?p nh?c ng?a g?, ngôi nhà mô hình ??c ?áo, trang s?c, ph? ki?n xinh x?n, chuông gió, quà t?ng sinh nh?t, quà t?ng tình yêu, quà t?ng ngày c??i,…. T?t c? ??u có ? Shop 7 Gift. Shop m? ra m?t th? gi?i quà t?ng khi?n b?n b? “choáng ng?p” và mê ??m. Shop mang ??n quà t?ng, quà l?u ni?m ??p, m?i l?, ??c ?áo, ý ngh?a mang ??n cho c? ng??i t?ng và ng??i ???c t?ng quà ni?m hành phúc b?t t?n.
V?i ph??ng châm “?em ni?m vui ??n v?i khách hàng”, shop có d?ch v? gói quà, giao hàng t?n n?i làm hài lòng c? nh?ng khách hàng khó chi?u.

image
image
image

??a ch?: 714/29 Nguy?n Trãi (1 Chi?u), P.11, Qu?n 5.
3. Shop ??c & L? – Th? gi?i quà t?ng tuy?t v?i
B?n s? vô cùng thích thú và ng?c nhiên khi ??n shop ??c Và L? b?i nh?ng món quà t?ng ? shop ?úng nh? tên c?a shop ??c ?áo và l? m?t, v?i ph??ng châm “Uy tín ??t lên hàng ??u” vì v?y ch?t l??ng c?a các s?n ph?m luôn ???c ??m b?o.
T?ng ph?m c?a shop là m?i n?i giúp con ???ng tình c?m c?a b?n và ng??i th??ng ngày càng g?n bó h?n. ? ?ây, nh?ng món quà không nh?ng ??p, m?i l? mà còn giúp các b?n truy?n t?i t?m lòng ??n ng??i ?y theo cách ??c ?áo “không ??ng hàng”.

image
image
image
image

Shop 1: 82 Nguy?n V?n Th?, P. ?a Kao, qu?n 1.
Shop 2: 491/4 Nguy?n ?ình Chi?u, ph??ng 2, qu?n 3.

4. Neta Gifts
Theo th?i gian Neta Gifts càng ???c ?? ý b?i các b?n tr?, xu?t hi?n n?m 2007, shop thu hút các b?n b?ng s?n ph?m ??u tiên là n?n v?i nhi?u hình thù ?a d?ng nh?: hoa th? n??c, b? cá, bánh kem,... d?n theo nhu c?u và s? thích c?a gi?i tr? các s?n ph?m c?a shop c?ng d?n d?n tr? nên ?a d?ng h?n : quà handmade t? v?i n?, gi?y; s?n ph?m Home Decor b?ng các ch?t li?u nh? s?, th?y tinh, gi?y,...; trang ph?c và ph? ki?n theo phong cách "ton sur ton"; b? ph? ki?n c??i và quà c??i ??c bi?t.
Và, ngoài nh?ng t?ng ph?m có s?n, shop còn t? v?n vàt?o ra s?n ph?m theo yêu c?u riêng c?a khách hàng.

image
image
<img src="http://www.maper.vn/pub-res/images/articles/12-2
Sign In or Register to comment.