TOP 5 ??A CH? SHOP QUÀ IN HÌNH ? ??A BÀN TP.HCM CH?T L??NG

Chia s? cho b?n top 5 ??a ch? shop quà k? ni?m TPHCM ???c gi?i tr? yêu thích ?? k ph?i bu?n lòng b?n kho?n khi ch?n quà n?a nhé!

1. Công ty TNHH INLOGO – Quà t?ng ABC

Shop quà huyên làm quà t?ng nhân d?p l? t?t, sinh nh?t, event, h?i ngh?, h?i th?o t?i TP.HCM ???c các b?n tr? yêu thích vì s? ?a d?ng cùng ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? d?ch v? . V?i h?n 10 n?m kinh nghi?m cùng s? c?i thi?n v? c? máy móc và ngu?n l?c nhân s?, INLOGO ngày càng kh?ng ??nh mình trên th? tr??ng và ???c nhi?u cá nhân và doanh nghi?p ?ng h?.

image

Các s?n ph?m ?i?n hình: huy hi?u, móc khóa, bình gi? nhi?t, k? ni?m ch??ng và nhi?u s?n ph?m khác. ??i v?i INLOGO, m?t món quà có th? thay th? cho ngàn l?i yêu th??ng, nh?ng s? ch? th?t s? ý ngh?a khi có th? truy?n t?i tr?n v?n nh?ng thông ?i?p riêng t? c?a m?i ng??i. Cá nhân hoá quà t?ng b?ng cách in, kh?c làm cho món quà tr? nên giá tr? và ??y ý ngh?a. Khi ?ó, quà t?ng không còn là t?ng ph?m mà tr? thành m?t v?t k? ni?m mang d?u ?n riêng bi?t c?a chính b?n và ng??i nh?n.

??a ch?: 509 Nguy?n Trãi, Ph??ng 7, Qu?n 5

?i?n Tho?i: (028) 73.05.78.78

Ho?t ??ng t? 8h – 21h30

2. OSSSO

OSSSO là shop quà không ch? mang ??n cho khách hàng nh?ng món quà ??p nh?t, sang tr?ng nh?t mà còn lên k? ho?ch s? ki?n và nh?ng gi?i pháp hoa và quà t?ng cá nhân hóa toàn di?n nh?t cho c?ng ??ng. Quà t?ng không ??n gi?n là v?t ch?t thông th??ng mà còn tr? thành bi?u hi?n th?nh tình c?ng nh? th? hi?n b?n s?c riêng c?a ng??i t?ng, ng??i nh?n. c?a hàng quà t?ng hcm t?ng l?u ni?m c?a OSSSO k?t tinh t? con tim và kh?i óc s? mang ??n cho b?n nh?ng món quà l?u ni?m ch?t l??ng nh?t.

??a ch?: 17 - 19 Tr?n H?ng ??o, Ph??ng Nguy?n Thái Bình, Qu?n 1, TPHCM

Th?i gian ho?t ??ng: 9:00 - 21:00

3. Lingzakka

??n v?i n?i này, b?n s? ch?n ???c nh?ng món quà tuy?t ??p v?i ch?t l??ng t?t nh?t. Lingzakka là ??a ch? shop quà t?ng tphcm và là n?i chuyên cung c?p s?n ph?m ???c làm theo phong cách Zakka c?a Nh?t B?n và mang h?i th? vintage. ???c thành l?p cách ?ây h?n 5 n?m (t? 2012) và ???c r?t nhi?u khách hàng lui t?i ?? mua các s?n ph?m mang tính ch?t handmade tuy?t ??p. V?i ??i ng? nhân viên nhi?t tình t? v?n và h? tr? tích c?c cho khách hàng, mong t?o s? tho?i mái và hài lòng v? phong cách ph?c v? c?a Lingzakka ??n v?i khách hàng nh?m giúp khách hàng có th? mua ???c nh?ng s?n ph?m mà khách hàng yêu thích.

image

221/17 Võ V?n T?n, Ph??ng 5, Qu?n 3, TPHCM

149/16 Lê Th? Riêng, Ph??ng B?n Thành, Qu?n 1, TPHCM

Th?i gian ho?t ??ng: 9:00 - 18:00

4. T?p hóa M?p M?p

T?p Hóa M?p M?p là shop quà t?ng cho các b?n yêu thích nh?ng lo?i thú bông, g?i handmade. Toàn b? các lo?i g?i, thú bông handmade c?a T?p Hóa M?p M?p ???c làm t? gòn và lông v? ch?t l??ng nh?t, mang l?i s? êm ái và tho?i mái cho các khách hàng. V?i ch?t li?u gòn và lông v?, các s?n ph?m t?i T?p Hóa M?p M?p luôn ??m b?o không b? m?t dáng sau th?i gian dài, l?i t?o c?m giác êm ái nh? mây, thích h?p cho m?i ?? tu?i, ng??i l?n dùng t?a ??u khi xem tivi, tr? con ôm v?a tay khi ch?i ?ùa và ng?. Ki?u dáng d? th??ng, ??c ?áo, t?o c?m giác g?n g?i.

??a ch?:

341/5 Nguy?n Trãi, Ph??ng Nguy?n C? Trinh, Qu?n 1, TPHCM

79/2F ?i?n Biên Ph?, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TPHCM

Th?i gian ho?t ??ng: 9:00 - 21:00

5. Iro Shop

Iro Shop – ??a ch? kinh doanh qu?n áo, ph? ki?n, shop quà t?ng dành cho nh?ng b?n yêu thích s? ng?t ngào, ?áng yêu. ??n v?i Iro Shop, b?n không bi?t ph?i ch?n gì ?? làm quà l?u ni?m b?i có quá nhi?u th? ?áng yêu. ??c bi?t, Iro Shop còn là ?i?m ??n c?a các b?n tr? yêu th?i trang và nh?ng món ph? ki?n "??p - ??c - l?". ?ây s? là m?t shop ?? l?u ni?m làm cho b?n hài lòng v?i nh?ng món ?? c?c ch?t. B?n có th? "rinh" nh?ng món ?? v? làm quà t?ng cho b?n thân, ho?c nh?ng món ?? c?p th?t ?áng yêu dành cho b?n và ng??i ?y.

??a ch?: 69 Hoàng Hoa Thám, Ph??ng 6, Qu?n Bình Th?nh, TPHCM

Th?i gian ho?t ??ng: 8:00 - 22:00

Hi v?ng nh?ng ??a ch? shop quà l?u ni?m tphcm tin c?y trên s? giúp b?n không ít khi ?au ??u v? nh?ng ngày sinh nh?t ng??i thân nhé!
Sign In or Register to comment.