https://itmaniak.wordpress.com/

Jednym z znacz?cych parametrów, którym powinni?my inspirowa? si? przy doborze smartfona jest klasa jego procesora. Absolutnym minimum w obecnych latach jest mikroprocesor o 4 rdzeniach. Nie powinni?my nawet bra? pod uwag? smartfonów bazuj?cych na procesorach o ni?szej liczbie rdzeni. Istniej? modele do 600 z?, które spe?niaj? ten wymóg. Dodatkowym aspektem jest pami?? wewn?trzna jak i równie? operacyjna. Swobodne korzystanie ze smartfona, bez uci??liwego zawieszania si? aparatu wymaga prawid?owiej ilo?ci. Gdyby chodzi o pami?? operacyjn? to kapitalnym poziomem by?oby 2 GB. Nie wszak?e b?dzie to jednak mo?liwe, ale mo?na uzyska? warto?ci przybli?one. W przypadku pami?ci wewn?trznej, poziom 8 GB jest wystarczaj?cy, gdyby by? to stopie? 16 GB, by?aby to sytuacja idealna. Istotna jest równie? mo?liwo?? obs?ugiwania ??czenia Wi-Fi i LTE. W przypadku sprz?tów do 600 z?, nie liczmy na najlepszej jako?ci aparat. Pozostaniemy mogli jednak wykona? obrazy ca?kiem odpowiednie. Mo?na liczy? na aparat klasy 8 Mpix. Zastanawiaj?c si? jaki smartfon do 600 z? nabywa?, rozwa?my te materie.
itmaniak.wordpress.com
Sign In or Register to comment.