Chàng b?n trai 'yêu nhau 5 n?m t?ng ???c m?t chi?c móc khóa 30 nghìn' và chân dung sau khi tr? thành


I. Hi?u qu? t? sáng ki?n 'Móc khóa t? giác t?i ph?m'
Yên Bái) ?ã có sáng ki?n in s? ?i?n tho?i ???ng dây nóng lên móc khóa phát cho ng??i dân toàn ph??ng. Nh?ng chi?c móc khóa v?a ??p v?a mang hi?u qu? thi?t th?c. HCM) tri?n khai vi?c phát móc khóa có ghi s? ?i?n tho?i c?a bí th?, ch? t?ch, tr??ng công an ph??ng ??n t?ng h? dân. Tr??c ?ây, ? nhi?u khu dân c? có nh?ng chuy?n nh? nh?t nh?ng không ???c cung c?p thông tin ??y ?? ?ã tr? nên gay g?t trong các cu?c h?p dân ph?.

image
Huy?n Phong ?i?n là m?t trong nh?ng ??a ph??ng d?n ??u phong trào Toàn dân b?o v? an ninh T? qu?c (ANTQ) c?a TP C?n Th?, v?i nhi?u mô hình “Dân v?n khéo” v? phòng ch?ng t?i ph?m ? c? s?. HCM có m?t ?? x? lý s? vi?c. Hàng ngàn chi?c móc khóa có ghi s? ?i?n tho?i c?a bí th?, ch? t?ch, tr??ng công an ph??ng ?ã ???c phát cho ng??i dân ph??ng Tân Thành (qu?n Tân Phú, TP. V?i chi?c móc khóa này, ng??i dân không còn ng?n ng?i hay lúng túng trong vi?c thông tin cho l?c l??ng công an khi có s? vi?c gây m?t an ninh tr?t t?, hay có ph?m pháp x?y ra. Tr?a 1/9, B?nh vi?n S?n nhi Ngh? An ti?p nh?n bé trai 24 tháng tu?i trú t?i huy?n Qu?nh L?u (Ngh? An) trong tình tr?ng không ?n u?ng ???c, nôn khi ?n. Còn ch? Nguy?n Th? Xuân Th?m (nhà s? 45 Nguy?n V?n T?, khu ph? 5) thì b?o r?ng vì nhà có con nh? nên ch? ?? chi?c móc khóa ? nhà, d?n con có chuy?n gì x?y ra mà không có m? thì b?m s? trên móc khóa g?i cho m?y cô chú trên ph??ng.

II. Phát mi?n phí 6.000 móc khóa kêu g?i t? giác t?i ph?m ? TP.HCM
B?nh nhân không b? t?n th??ng nguy hi?m. Bà Hoàng Th? S?n nói: “Tr??c ?ây gia ?ình nhà tôi ?ã b? m?t tr?m, tìm ??n s? ?i?n tho?i r?t ch?m nên khi có "Móc khóa an ninh" tôi c?m th?y yên tâm h?n, vì l?c l??ng Công an luôn tr?c 24/24, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho chúng tôi yên tâm kinh doanh và sinh s?ng. B? ph?n quan tr?ng nh?t là gi?c c?m 3,5mm ?ã lo?i b? h?t dây ?i?n. Cái lí l? c?a anh thu?n túy ch? là ng?y bi?n cho s? keo ki?t, tính toán, chi li th?y s? c?a mình mà thôi. M?t mô hình gi?n d? nh?ng mang l?i ý ngh?a thi?t th?c, xu?t phát t? tinh th?n “Vì nhân dân ph?c v?” c?a chi?n s? công an ph??ng ??ng Tâm, thành ph? Yên Bái, r?t ?áng ?? các ??n v? ngành công an nhân r?ng. ?? khi anh c?u hôn, cô c?ng thu?n mi?ng ??ng ý luôn.

Bà Tr?n Th? H?ng Cúc, Ch? t?ch UBND ph??ng Tân Thành cho bi?t: T? ngày chi?c móc khóa ???c g?i t?i tay bà con, chính quy?n ??a ph??ng không ch? k?p th?i n?m ???c tình hình an ninh tr?t t? trên ??a bàn mà còn gi?i quy?t ???c nhi?u v?n ?? khác nh?: v? sinh môi tr??ng, ??i s?ng dân sinh, ch?n ch?nh tr?t t? ?ô th?. Chi?c móc khóa kèm danh b? ?i?n tho?i ?y ?ã tr? thành v?t b?t ly thân c?a m?i gia ?ình. ??n nay mô hình này ???c nhân r?ng ra nhi?u n?i trên ??a bàn thành ph? c?ng nh? m?t s? t?nh, thành khác. Hóc d? v?t có th? gây nguy hi?m ??n tính m?ng n?n nhân n?u không ???c x? trí k?p th?i.Vi? vâ?y, quá trình x? lý g?p râ?t nhiê?u kho? kh?n”. B?nh nhi v?n t?nh táo, ch?a có d?u hi?u nguy hi?m.

III. Phát mi?n phí 6.000 móc khóa kêu g?i t? giác t?i ph?m ? TP.HCM
Các ??ng v?t s?ng nh? rùa, cá, và k? giông bé xíu ?ã ???c dùng ?? làm nh?ng chi?c móc khóa ??c nh?t vô nh?. Gi?i quy?t v?n ?? ?ó chi?c móc khóa ghi s? ?i?n tho?i ???ng dây nóng ?ã ra ??i t?i ph??ng Tân Thành, qu?n Tân Phú, TP HCM. Con gái ?âu yêu c?u gì cao sang, ch? c?n b?n trai t?ng cho bó hoa c?ng là mãn nguy?n r?i. M?t ý t??ng ??n gi?n nh?ng ?ã mang l?i hi?u qu? thi?t th?c, ??ng th?i c?ng c? ni?m tin cho ng??i dân v? m?t c?p chính quy?n g?n g?i, thân thi?n. Theo ?ó, n?m 2015 c? ph??ng có 18 v? ph?m pháp v?i t? l? t? khám phá là r?t th?p. HCM) cho bi?t t? ngày ???c phát móc khóa, bà ??u ghim vào chùm chìa khóa nhà ?? có th? g?i ngay khi có chuy?n x?y ra.

Video "Càng tr??ng thành tình yêu càng ??n gi?n". B? ph?n quan tr?ng nh?t là gi?c c?m 3,5mm ?ã lo?i b? h?t dây ?i?n. in móc khóa chi?c móc khóa này, ng??i dân không còn ng?n ng?i hay lúng túng trong vi?c thông tin cho l?c l??ng công an khi có s? vi?c gây m?t an ninh tr?t t?, hay có ph?m pháp x?y ra. Móc khóa t? ch? giúp ng??i dùng iPhone 7 và iPhone 7 Plus có th? mang ph? ki?n chuy?n ??i c?ng Lightning sang 3,5mm bên mình mà không b? th?t l?c. Có chi?c móc chìa khóa này, khi dân g?i, l?p t?c lãnh ??o ph??ng Tân Th?nh, qu?n Tân Phú, TP. Ch? là ch
Sign In or Register to comment.