Nhi?u loài Rùa, cá s?ng trong móc khóa


I. Chi?c móc khóa ??c bi?t c?a ph??ng Tân Thành
Trên móc khóa ???c ph??ng Tân Thành phát cho ng??i dân có s? ?i?n tho?i bí th?, ch? t?ch, tr??ng công an nh?m h? tr? ng??i dân ph?n ?ng k?p th?i v?i các s? c?. Chi?c móc khóa kèm danh b? ?i?n tho?i ?y ?ã tr? thành v?t b?t ly thân c?a m?i gia ?ình. R?t nhanh sau ?ó công an xu?ng x? lý giúp gia ?ình tôi li?n. Cùng v?i k? nhông, du khách c?ng có th? l?a ch?n nh?ng con v?t khác nh? rùa và cá vàng.

M?t m?t, tham m?u c?p ?y, chính quy?n xây d?ng các mô hình dân v?n khéo trong phòng ch?ng t?i ph?m, m?t khác c?ng c? l?c l??ng dân phòng, ??y m?nh công tác tu?n tra canh gác b?o v? an ninh xóm, ?p. V?y nên, NXD thi?t ngh?, vi?c t?ng móc khóa c?a chính quy?n P. Ông Thành chia s?: “Nó t?o m?t s? g?n g?i cho ng??i dân, giúp ng??i dân r?t thu?n ti?n, bình an tin t??ng. ?i?u ki?n công vi?c, gia ?ình, tính cách ??u ?n, c?ng quan tâm, lo l?ng cho b?n gái. Dù gây nên làn sóng ph?n ??i c?a ng??i dân và các nhà ho?t ??ng v? quy?n ??ng v?t, nh?ng chi?c móc khóa ??ng v?t s?ng v?n ???c bày bán ? Trung Qu?c. ??n nay mô hình này ???c nhân r?ng ra nhi?u n?i trên ??a bàn thành ph? c?ng nh? m?t s? t?nh, thành khác.

II. Phát mi?n phí 6.000 móc khóa kêu g?i t? giác t?i ph?m ? TP HCM
K?t qu? ch?p X-quang phát hi?n d? v?t trong th?c qu?n b?nh nhi. L?n h?i ch?n ti?p theo, các bác s? thô?ng nhâ?t g??p di? vâ?t trong b?ng bé trai qua ph??ng pháp nô?i soi. V?i nh?ng hi?u qu? b??c ??u, th?i gian t?i, Công an huy?n C?n Giu?c ch? ??o Công an 16 xã và th? tr?n nhân r?ng mô hình “Móc khóa t? giác t?i ph?m”, m?i xã ph?n ??u ít nh?t c?p phát t? 1. Ch? t?ch ph??ng Tân Thành kh?ng ??nh n?m nay s? ti?p t?c xây d?ng mô hình "Xóm ??o v?n minh, an ninh ??m b?o", v?i ph??ng châm ?i sâu vào các h? ??o, sinh ho?t cùng 70% dân s? là giáo dân và trao ??i k?p th?i nh?ng khúc m?c v?i h?. Công an ph??ng ??ng Tâm trao móc khóa cho nhân dân. Yên Bái) ?ã có sáng ki?n in s? ?i?n tho?i ???ng dây nóng lên móc khóa phát cho ng??i dân toàn ph??ng.

Ch?p X quang, các bác s? phát hi?n trong d? dày bé có m?t chi?c móc khóa. TUY?NChính quy?n thân thi?n, dân hài lòngHi?n nay, ??n gõ c?a nhà ng??i dân s?ng trên ??a bàn ph??ng Tân Thành, nhà nào c?ng có chi?c móc khóa mà ?y ban ph??ng phát, treo ngay c?a nhà. Ngày anh t? tình, trùng vào ngày anh ph?i tr? ti?n theo “l?ch”. Kéo gi?m t?i ph?m, t? l? khám phá án lên h?n 80%Bà Tr?n Th? H?ng Cúc, Ch? t?ch UBND ph??ng Tân Thành, qu?n Tân Phú (TP.Vì ngh? nh? th?, và còn yêu anh, nên cô t?c l??i: “Thôi c? yêu, t?i khi nào không ch?u ???c n?a thì thôi”. Con trai 3 tu?i, cô b?u ti?p t?p 2.

III. làm móc khóa khóa ???ng dây nóng!
TUY?NChính quy?n thân thi?n, dân hài lòngHi?n nay, ??n gõ c?a nhà ng??i dân s?ng trên ??a bàn ph??ng Tân Thành, nhà nào c?ng có chi?c móc khóa mà ?y ban ph??ng phát, treo ngay c?a nhà. Các ??ng v?t s?ng nh? rùa, cá, và k? giông bé xíu ?ã ???c dùng ?? làm nh?ng chi?c móc khóa ??c nh?t vô nh?. Chi?u 22/2, Ch? t?ch UBND TPHCM Nguy?n Thành Phong cùng Th??ng tr?c UBND TPHCM ?ã có bu?i g?p g? v?i 322 Ch? t?ch xã, ph??ng, th? tr?n c?a 24 qu?n, huy?n trên ??a bàn thành ph?. Cô ?ã xác ??nh, ki?u ng??i sòng ph?ng, rõ ràng nh? anh thì khi v? s?ng chung ch?c s? “ti?n ai ng??i ??y tiêu” thôi. Ông Nguy?n V?n Mân, ng??i dân khu ph? 1, ph??ng Tân Thành ph?n kh?i cho bi?t: “T? nh?ng vi?c nh? nh? làm phi?n hàng xóm láng gi?ng, ?êm khuya còn hát hò, hay m?t an ninh tr?t t?. N?u anh c?ng phóng khoáng, ch?m lo cho ng??i yêu t?n r?ng, thì bây gi? anh làm gì có nhi?u ti?n ti?t ki?m ?? mua nhà, mua xe cho v? con.

image
Lo?i móc khóa này xu?t hi?n l?n ??u tiên trong th?i gian t? ch?c Olympic B?c Kinh 2008. C?ng theo bác s? Tùng, vi?c s? d?ng k? thu?t n?i soi l?y d? v?t nh?t là ? tr? nh? ?ã tránh cho b?nh nhi m?t cu?c ph?u thu?t mà h?u qu? sau ph?u thu?t khó có th? l??ng tr??c. V?i chi?c móc khóa này, ng??i dân không còn ng?n ng?i hay lúng túng trong vi?c thông tin cho l?c l??ng công an khi có s? vi?c gây m?t an ninh tr?t t?, hay có ph?m pháp x?y ra. C?m trên tay chi?c chìa khóa nhà có g?n móc khóa do ph??ng phát, bà D??ng Th? T? Quyên (66 tu?i, ng? ???ng Nguy?n Xuân Khoát, khu ph? 5, ph??ng Tân Thành, qu?n Tân Phú) k? r?ng có l?n cái qu?t trên tr?n nhà r?t xu?ng t?m n?m r?i phát cháy, nh? có chi?c móc khóa mà v? ch?ng cô không c?n ??n con cái c?ng t? gi?i quy?
Sign In or Register to comment.