FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi


I. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
Ch?n mua b? 3 Xiaomi chính hãng t?i FPT Shop, b?n ???c gi?m ngay 300. H?n n?a, khách hàng còn ???c nh?n thêm gói b?o hành m? r?ng dành cho s?n ph?m Xiaomi chính hãng mà ch? t?i FPT Shop m?i có. Th??ng hi?u Kymdan ?ã có m?t trên th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 1954 và ghi d?u v?i s?n ph?m n?m ch?t l??ng cao. ?u ?ãi ch? áp d?ng cho khách thanh toán toàn b? giá tr? ??n hàng ch?m nh?t m?t ngày sau khi ??t mua.

com, có th? k?t thúc s?m khi ?ã ?? s? l??ng. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. Redmi S2 ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng smartphone có camera t?t trong phân khúc giá r? hi?n nay, là s? l?a ch?n cho nh?ng ai yêu thích ch?p ?nh. S?n ph?m cho ng??i dùng tr?i nghi?m m??t mà, k? c? v?i nh?ng game n?ng. V?i s?n ph?m t? 35 ??n 45 tri?u ??ng, quà t?ng là 2 b? g?i, m?t b? drap gi??ng kèm áo g?i và v? m?n. Xiaomi Redmi 5 Plus - c?u hình cao, giá ch? còn 3.

II. FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi
Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. ?? tìm ra ch? nhân c?a các ph?n quà giá tr? trên, FPT Shop s? t? ch?c 7 l?n quay s? ng?u nhiên vào các ngày 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 và 11/5. Redmi 5 Plus ???c bán t?i toàn h? th?ng FPT Shop v?i 3 màu: xanh coral, ?en và vàng. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. ?i?m n?i b?t c?ng nh? m?c giá sau khi gi?m 300. Redmi Note 5 mang trong mình s?c m?nh t? chip Snapdragon 636.

C?ng nh? AI mà b?c ?nh selfie không ch? rõ nét, xóa phông mà còn làm ??p khuôn m?t theo cách t? nhiên, k? c? làn da và mái tóc. M?c giá c?a ba s?n ph?m ???c ?ánh giá là r? so v?i ch?t l??ng mang l?i, FPT Shop v?n ti?p t?c gi?m thêm c?a hàng quà t?ng . ??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. Tuy nhiên v?i m?i máy, Xiaomi l?i chú tr?ng vào ??c ?i?m riêng, phù h?p v?i t?ng ??i t??ng s? d?ng.S?n ph?m ??t các tiêu chu?n qu?c t? kh?t khe và xu?t kh?u qua các th? tr??ng khó tính nh? M?, Nh?t B?n, Australia. N?m và g?i Kymdan ?ã ???c t? ch?c T? v?n và Ch?ng nh?n An toàn Underwriters Laboratories (UL) c?a M? xác nh?n ??t tiêu chu?n an toàn.

III. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
Trong ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup. Thông qua ch??ng trình, FPT Shop không ch? mang ??n cho khách hàng thêm l?i ích khi dùng th? visa mà còn mong mu?n khách hàng, ??c bi?t là nh?ng fan bóng ?á t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa FIFA World Cup 2018 - gi?i vô ??ch bóng ?á th? gi?i l?n th? 21 s? ???c t? ch?c t?i Moscow (Nga) vào tháng 7 t?i. T? ch?c Bureau Veritas c?ng ?ã ki?m nghi?m s?n ph?m ??t tiêu chu?n kháng cháy c?a M? là 16 CFR 1632 và 1633, ???c phép l?u hành trên toàn lãnh th? n??c này. B? quà t?ng mang thông ?i?p "Kymdan - Ch?m sóc s?c kh?e b?n t? gi?c ng?" tr? giá lên ??n 14 tri?u ??ng. Thi?t k? ??p, c?u hình m?nh, giá r? là nh?ng gì b?n có th? hình dung nhanh v? b? 3 s?n ph?m này. ??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018.

V?i gói b?o hành này, b?n s? có thêm 15 ngày ??i tr? và thêm 3 tháng b?o hành so v?i tiêu chu?n tr??c ?ây, nâng t?ng th?i gian lên 15 tháng b?o hành và 45 ngày ??i tr?. V?i s?n ph?m t? 35 ??n 45 tri?u ??ng, quà t?ng là 2 b? g?i, m?t b? drap gi??ng kèm áo g?i và v? m?n. T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). Nh? ?ó, Redmi Note 5 mang l?i c?m giác m??t, có th? t?i ???c nh?ng game n?ng ? thi?t l?p ?? h?a cao, ?i?u mà các game th? khó lòng b? qua. net/retail/kymdan Hotline: 1900. Tuy nhiên v?i m?i máy, Xiaomi l?i chú tr?ng vào ??c ?i?m riêng, phù h?p v?i t?ng ??i t??ng s? d?ng.

image
Sign In or Register to comment.