Nhãn hàng FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi


I. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
Theo bác s? Rodney Rowe, chuyên ngành x??ng và c?t s?ng c?a phòng khám East St Kilda Sports & Spinal Clinic (Australia), n?m Kymdan ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n v? ?? ?àn h?i nâng ?? c?t s?ng, h? tr? t?t cho ng??i có b?nh lý c?t s?ng trong quá trình ?i?u tr? hay tr? nh? trong giai ?o?n phát tri?n x??ng. Redmi S2 ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng smartphone có camera t?t trong phân khúc giá r? hi?n nay, là s? l?a ch?n cho nh?ng ai yêu thích ch?p ?nh. V?i s?n ph?m t? 35 ??n 45 tri?u ??ng, quà t?ng là 2 b? g?i, m?t b? drap gi??ng kèm áo g?i và v? m?n. Hotline: +84 28 3861 9999 - Mua hàng t?i Shop : https://shop.

Nh? ?ó, Redmi Note 5 mang l?i c?m giác m??t, có th? t?i ???c nh?ng game n?ng ? thi?t l?p ?? h?a cao, ?i?u mà các game th? khó lòng b? qua. Tuy nhiên v?i m?i máy, Xiaomi l?i chú tr?ng vào ??c ?i?m riêng, phù h?p v?i t?ng ??i t??ng s? d?ng. S?n ph?m lên k? toàn h? th?ng FPT Shop v?i 3 màu: vàng, ?en và xám. S?n ph?m t? trái qua ph?i: b? drap Kymdan cao c?p, g?i Kymdan Pillow Iyashi, m?n Kymdan Sleep Soundly. Các quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n).

II. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
Công ty hi?n có h?n 500 c?a hàng, chi nhánh, ??i lý trong và ngoài n??c, c?ng nh? ??ng ký b?o h? th??ng hi?u t?i 100 qu?c gia và vùng lãnh th?. Theo ?ó, khi mua b? n?m có giá t? 25 ??n 35 tri?u ??ng, khách s? nh?n ngay 2 b? g?i Kymdan và m?t b? drap kèm áo g?i. ??i di?n Công ty Kymdan chia s?, ch??ng trình áp d?ng cho khách ??t mua trên Shop và ? website kymdan. Nh? s? tr? giúp c?a trí thông minh nhân t?o AI, Redmi Note 5 mang l?i nh?ng b?c ?nh xóa phông b?t m?t, k? c? trong ?i?u ki?n thi?u sáng. Nh? s? tr? giúp c?a trí thông minh nhân t?o AI, Redmi Note 5 mang l?i nh?ng b?c ?nh xóa phông b?t m?t, k? c? trong ?i?u ki?n thi?u sáng. S?n ph?m có giá g?c t? 1,6 ??n 2 tri?u ??ng tùy vào kích th??c.

S?n ph?m t? trái qua ph?i: b? drap Kymdan cao c?p, g?i Kymdan Pillow Iyashi, m?n Kymdan Sleep Soundly. N?m và g?i Kymdan ?ã ???c t? ch?c T? v?n và Ch?ng nh?n An toàn Underwriters Laboratories (UL) c?a M? xác nh?n ??t tiêu chu?n an toàn. S?n ph?m t? trái qua ph?i: b? drap Kymdan cao c?p, g?i Kymdan Pillow Iyashi, m?n Kymdan Sleep Soundly. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450.Redmi Note 5 mang trong mình s?c m?nh t? chip Snapdragon 636. Hòa cùng không khí r?n rã c?a m?t trong nh?ng s? ki?n th? thao ???c mong ch? nh?t hành tinh - FIFA World Cup 2018, FPT Shop t?ng khách hàng các ph?n quà v?i t?ng giá tr? lên ??n 800.

III. FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi
C?ng nh? AI mà b?c ?nh selfie không ch? rõ nét, xóa phông mà còn làm ??p khuôn m?t theo cách t? nhiên, k? c? làn da và mái tóc. S?n ph?m ??t các tiêu chu?n qu?c t? kh?t khe và xu?t kh?u qua các th? tr??ng khó tính nh? M?, Nh?t B?n, Australia. S?n ph?m có giá g?c t? 1,6 ??n 2 tri?u ??ng tùy vào kích th??c. Máy còn ???c trang b? viên pin Li-Po 4. Máy còn ???c trang b? viên pin Li-Po 4. Redmi Note 5 mang trong mình s?c m?nh t? chip Snapdragon 636.

Xiaomi Redmi 5 Plus - c?u hình cao, giá ch? còn 3. M?i b? có m?c giá g?c dao ??ng t? 1,5 ??n 6 tri?u ??ng. K?t qu? ki?m nghi?m t?i Trung tâm Giám ??nh D?t May thu?c Phân vi?n D?t May TP HCM và Trung tâm 3 cho th?y v?t li?u và nguyên ph? li?u c?a drap không ch?a các ch?t ??c h?i t? thu?c nhu?m (tác nhân có th? gây ung th?). Th??ng hi?u Kymdan ?ã có m?t trên th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m shop quà t?ng tphcm và ghi d?u v?i s?n ph?m n?m ch?t l??ng cao. S?n ph?m có ch?t li?u m?m m?i, có kh? n?ng kháng b?i b?n và ???c x? lý công ngh? Ultra-Fresh ch?ng vi khu?n, kh? mùi, góp ph?n ??m b?o s?c kh?e ng??i s? d?ng. Redmi Note 5 ???c trang b? h? th?ng camera kép ?? phân gi?i 12 megapixel và 5 megapixel ? phía sau, kh?u ?? l?n F1.
image

Sign In or Register to comment.