Ch??ng trình l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress


I. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 và 2. Máy có 3 màu: vàng h?ng, ?en và vàng. Drap gi??ng là s?n ph?m cao c?p nh?p kh?u t? Hong Kong và Malaysia v?i hoa v?n, h?a ti?t và màu s?c ?a d?ng. T? ch?c Bureau Veritas c?ng ?ã ki?m nghi?m s?n ph?m ??t tiêu chu?n kháng cháy c?a M? là 16 CFR 1632 và 1633, ???c phép l?u hành trên toàn lãnh th? n??c này.
image

Quà t?ng n?m trong ch??ng trình khuy?n mãi ??u là dòng s?n ph?m ch?t l??ng. ??i di?n Công ty Kymdan chia s?, ch??ng trình áp d?ng cho khách ??t mua trên Shop và ? website kymdan. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. K?t qu? ki?m nghi?m t?i Trung tâm Giám ??nh D?t May thu?c Phân vi?n D?t May TP HCM và Trung tâm 3 cho th?y v?t li?u và nguyên ph? li?u c?a drap không ch?a các ch?t ??c h?i t? thu?c nhu?m (tác nhân có th? gây ung th?). K?t qu? ki?m nghi?m t?i Trung tâm Giám ??nh D?t May thu?c Phân vi?n D?t May TP HCM và Trung tâm 3 cho th?y v?t li?u và nguyên ph? li?u c?a drap không ch?a các ch?t ??c h?i t? thu?c nhu?m (tác nhân có th? gây ung th?). T? ch?c Bureau Veritas c?ng ?ã ki?m nghi?m s?n ph?m ??t tiêu chu?n kháng cháy c?a M? là 16 CFR 1632 và 1633, ???c phép l?u hành trên toàn lãnh th? n??c này.

II. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
Hòa cùng không khí r?n rã c?a m?t trong nh?ng s? ki?n th? thao ???c mong ch? nh?t hành tinh - FIFA World Cup 2018, FPT Shop t?ng khách hàng các ph?n quà v?i t?ng giá tr? lên ??n 800. N?m và g?i Kymdan ?ã ???c t? ch?c T? v?n và Ch?ng nh?n An toàn Underwriters Laboratories (UL) c?a M? xác nh?n ??t tiêu chu?n an toàn. net/retail/kymdan Hotline: 1900. Redmi S2 ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng smartphone có camera t?t trong phân khúc giá r? hi?n nay, là s? l?a ch?n cho nh?ng ai yêu thích ch?p ?nh. C?ng nh? AI mà b?c ?nh selfie không ch? rõ nét, xóa phông mà còn làm ??p khuôn m?t theo cách t? nhiên, k? c? làn da và mái tóc. Nh? s? tr? giúp c?a trí thông minh nhân t?o AI, Redmi Note 5 mang l?i nh?ng b?c ?nh xóa phông b?t m?t, k? c? trong ?i?u ki?n thi?u sáng.

G?i t?ng kèm thu?c dòng Kymdan Iyashi do công ty s?n xu?t, làm t? cao su thiên nhiên, ph?c v? ch? y?u cho vi?c xu?t kh?u qua Nh?t B?n. Phía sau máy ???c trang b? h? th?ng camera kép có ?? phân gi?i 12 megapixel và 5 megapixel. H?n n?a, khách hàng còn ???c nh?n thêm gói b?o hành m? r?ng dành cho s?n ph?m Xiaomi chính hãng mà ch? t?i FPT Shop m?i có. ?u ?ãi ch? áp d?ng cho khách thanh toán toàn b? giá tr? ??n hàng ch?m nh?t m?t ngày sau khi ??t mua.Xiaomi Redmi 5 Plus - c?u hình cao, giá ch? còn 3. c?a hàng quà t?ng hcm ?ó, m?i l?n quay s? s? ch?n ra 125 gi?i nh?n bóng World Cup và 125 gi?i nh?n linh v?t World Cup.

III. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
M?i b? có m?c giá g?c dao ??ng t? 1,5 ??n 6 tri?u ??ng. Công ty hi?n có h?n 500 c?a hàng, chi nhánh, ??i lý trong và ngoài n??c, c?ng nh? ??ng ký b?o h? th??ng hi?u t?i 100 qu?c gia và vùng lãnh th?. ?u ?ãi ch? áp d?ng cho khách thanh toán toàn b? giá tr? ??n hàng ch?m nh?t m?t ngày sau khi ??t mua. Thông qua ch??ng trình, FPT Shop không ch? mang ??n cho khách hàng thêm l?i ích khi dùng th? visa mà còn mong mu?n khách hàng, ??c bi?t là nh?ng fan bóng ?á t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa FIFA World Cup 2018 - gi?i vô ??ch bóng ?á th? gi?i l?n th? 21 s? ???c t? ch?c t?i Moscow (Nga) vào tháng 7 t?i. Redmi 5 Plus ???c bán t?i toàn h? th?ng FPT Shop v?i 3 màu: xanh coral, ?en và vàng. M?c giá c?a ba s?n ph?m ???c ?ánh giá là r? so v?i ch?t l??ng mang l?i, FPT Shop v?n ti?p t?c gi?m thêm 300.

Tuy nhiên v?i m?i máy, Xiaomi l?i chú tr?ng vào ??c ?i?m riêng, phù h?p v?i t?ng ??i t??ng s? d?ng. H?n n?a, khách hàng còn ???c nh?n thêm gói b?o hành m? r?ng dành cho s?n ph?m Xiaomi chính hãng mà ch? t?i FPT Shop m?i có. S?n ph?m ??t các tiêu chu?n qu?c t? kh?t khe và xu?t kh?u qua các th? tr??ng khó tính nh? M?, Nh?t B?n, Australia. H?n n?a, khách hàng còn ???c nh?n thêm gói b?o hành m? r?ng dành cho s?n ph?m Xiaomi chính hãng mà ch? t?i FPT Shop m?i có. N?m và g?i Kymdan ?ã ???c t? ch?c T? v?n và Ch?ng nh?n An toàn Underwriters Laboratories (UL) c?a M? xác nh?n ??t tiêu chu?n an toàn. Ch?n mua b? 3 Xiaomi chính hãng t?i FPT Shop, b?n ???c gi?m ngay 300.

Sign In or Register to comment.