Chu?i FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi


I. ?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress
T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). ?ây là chip th? h? m?i, s? h?u tám nhân Kryo 260 - công ngh? tiên ti?n c?a Qualcomm hi?n nay và GPU Adreno 509 chuyên x? lý hình ?nh 3D. ?? tìm ra ch? nhân c?a các ph?n quà giá tr? trên, FPT Shop s? t? ch?c 7 l?n quay s? ng?u nhiên vào các ngày 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 và 11/5. Không ch? mang ??n l?i ích khi dùng th? visa, FPT Shop còn mong mu?n khách hàng t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa World Cup 2018 ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, b?n có th? truy c?p t?i ?ây, ??n FPT Shop g?n nh?t, ho?c g?i t?ng ?ài mi?n phí 1800 6601 ?? ???c t? v?n.

Nh? v?y, ch?p trong ?i?u ki?n thi?u sáng nh?ng máy v?n có kh? n?ng cho nh?ng b?c ?nh selfie rõ nét. Không ch? mang ??n l?i ích khi dùng th? visa, FPT Shop còn mong mu?n khách hàng t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa World Cup 2018 ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, b?n có th? truy c?p t?i ?ây, ??n FPT Shop g?n nh?t, ho?c g?i t?ng ?ài mi?n phí 1800 6601 ?? ???c t? v?n. Nh? v?y, ch?p trong ?i?u ki?n thi?u sáng nh?ng máy v?n có kh? n?ng cho nh?ng b?c ?nh selfie rõ nét. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. Máy ???c trang b? camera tr??c16 megapixel, ?i?m ?nh l?n 1,2 micromet và tính n?ng HDR.

II. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
image
V?i gói b?o hành này, b?n s? có thêm 15 ngày ??i tr? và thêm 3 tháng b?o hành so v?i tiêu chu?n tr??c ?ây, nâng t?ng th?i gian lên 15 tháng b?o hành và 45 ngày ??i tr?. Ch?n mua b? 3 Xiaomi chính hãng t?i FPT Shop, b?n ???c gi?m ngay 300. Công ty hi?n có h?n 500 c?a hàng, chi nhánh, ??i lý trong và ngoài n??c, c?ng nh? ??ng ký b?o h? th??ng hi?u t?i 100 qu?c gia và vùng lãnh th?. B?n có th? ch?n mua tr?c ti?p t?i c?a hàng, mua online ho?c g?i hotline 1800 6601 ?? ???c t? v?n, mua hàng nhanh. Drap gi??ng là s?n ph?m cao c?p nh?p kh?u t? Hong Kong và Malaysia v?i hoa v?n, h?a ti?t và màu s?c ?a d?ng. G?i có kích th??c nh? g?n 48cmx28cmx7cm, ngoài vi?c mang ??n gi?c ng? ngon, có th? dùng ?? kê, d?a l?ng, thu?n ti?n mang ?i du l?ch, công tác.

Phía sau máy ???c trang b? h? th?ng camera kép có ?? phân gi?i 12 megapixel và 5 megapixel. S?n ph?m có giá g?c t? 1,6 ??n 2 tri?u ??ng tùy vào kích th??c. ?u ?ãi ch? áp d?ng cho khách thanh toán toàn b? giá tr? ??n hàng ch?m nh?t m?t ngày sau khi ??t mua. S?n ph?m có giá g?c t? 1,6 ??n 2 tri?u ??ng tùy vào kích th??c.Máy ???c trang b? camera tr??c16 megapixel, ?i?m ?nh l?n 1,2 micromet và tính n?ng HDR. G?i t?ng kèm thu?c dòng Kymdan Iyashi do công ty s?n xu?t, làm t? cao su thiên nhiên, ph?c v? ch? y?u cho vi?c xu?t kh?u qua Nh?t B?n.

III. FPT Shop t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
G?i t?ng kèm thu?c dòng Kymdan Iyashi do công ty s?n xu?t, làm t? cao su thiên nhiên, ph?c v? ch? y?u cho vi?c xu?t kh?u qua Nh?t B?n. S?n ph?m áo g?i có ch?t v?i thông thoáng, m?m m?n, ???c Trung tâm K? thu?t Tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng 3 ki?m nghi?m và xác nh?n an toàn cho ng??i s? d?ng và ??t tiêu chu?n v? ?? b?n màu. N?m và g?i Kymdan ?ã ???c t? ch?c T? v?n và Ch?ng nh?n An toàn Underwriters Laboratories (UL) c?a M? xác nh?n ??t tiêu chu?n an toàn. Nh? v?y, ch?p trong ?i?u ki?n thi?u sáng nh?ng máy v?n có kh? n?ng cho nh?ng b?c ?nh selfie rõ nét. ??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. S?n ph?m cho ng??i dùng tr?i nghi?m m??t mà, k? c? v?i nh?ng game n?ng.

S?n ph?m mua t?i FPT Shop là hàng chính hãng. Phía sau máy ???c trang b? h? th?ng camera kép có ?? phân gi?i 12 megapixel và 5 megapixel. M?i b? có m?c giá g?c dao ??ng t? 1,5 ??n 6 tri?u ??ng. ?ây là m?t trong nh?ng chip t?m trung hi?m hoi ???c s?n xu?t theo ti?n trình 14nm, có kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n và to? nhi?t ít h?n. Các s?n ph?m n?m n?m trong ch??ng trình ?u ?ãi có m?c giá t? 25 tri?u ??ng tr? lên (?ã tính thu? VAT và gi?m giá 5%), thu?c các dòng n?i b?t, ???c nhi?u khách yêu thích nh? Kymdan c?a hàng bán quà t?ng , Kymdan Massage, Kymdan Special Deluxe Pillow Top, Kymdan Deluxe Long Ph?ng, n?m x?p Kymdan và n?m x?p Kymdan Premium. S?n ph?m có giá g?c t? 1,6 ??n 2 tri?u ??ng tùy vào kích
Sign In or Register to comment.