?u ?ãi l?n nhân ngày c?a Cha trên website Kymdan và Shop VnExpress


I. c?a hàng quà t?ng hcm t?ng vé xem World Cup 2018 cho khách hàng
Các quà t?ng ??c bi?t này s? dành cho nh?ng ng??i ch?n thanh toán ho?c mua tr? góp b?ng th? tín d?ng visa và có ??n hàng tr? giá t? 3. ??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. Xiaomi Redmi Note 5 - c?u hình m?nh, ch?p ?nh 'ch?t' giá ch? 4. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450.

Redmi S2 ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng smartphone có camera t?t trong phân khúc giá r? hi?n nay, là s? l?a ch?n cho nh?ng ai yêu thích ch?p ?nh. B? g?i cùng áo g?i có giá g?c là g?n 1,3 tri?u ??ng. Máy có 3 màu: vàng h?ng, ?en và vàng. Các gi?i th??ng g?m m?t c?p vé du l?ch Moscow tr? giá 450. B? ba smartphone Xiaomi chính hãng bán ??c quy?n t?i FPT Shop là Redmi Note 5, Redmi S2 và Redmi 5 Plus ???c ?ông ??o ng??i dùng yêu thích b?i c?u hình m?nh, thi?t k? ??p, cùng camera "ch?t". T? 15/3 ??n 10/5, FPT Shop t?ng m?t c?p vé du l?ch Moscow (Nga) xem World Cup 2018 và 2.

II. FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi
Hòa cùng không khí r?n rã c?a m?t trong nh?ng s? ki?n th? thao ???c mong ch? nh?t hành tinh - FIFA World Cup 2018, FPT Shop t?ng khách hàng các ph?n quà v?i t?ng giá tr? lên ??n 800. Redmi Note 5 ???c trang b? h? th?ng camera kép ?? phân gi?i 12 megapixel và 5 megapixel ? phía sau, kh?u ?? l?n F1. B? g?i cùng áo g?i có giá g?c là g?n 1,3 tri?u ??ng. T?t c? ??u là s?n ph?m chính hãng t? FIFA (các gi?i th??ng này có th? chuy?n nh??ng nh?ng không quy ??i thành ti?n). Máy còn ???c trang b? viên pin Li-Po 4. Theo ?ó, khi mua b? n?m có giá t? 25 ??n 35 tri?u ??ng, khách s? nh?n ngay 2 b? g?i Kymdan và m?t b? drap kèm áo g?i.
image

T? ch?c Bureau Veritas c?ng ?ã ki?m nghi?m s?n ph?m ??t tiêu chu?n kháng cháy c?a M? là 16 CFR 1632 và 1633, ???c phép l?u hành trên toàn lãnh th? n??c này. Phía sau máy ???c trang b? h? th?ng camera kép có ?? phân gi?i 12 megapixel và 5 megapixel. ?? tìm ra ch? nhân c?a các ph?n quà giá tr? trên, FPT Shop s? t? ch?c 7 l?n quay s? ng?u nhiên vào các ngày 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 và 11/5. S?n ph?m có ch?t li?u m?m m?i, có kh? n?ng kháng b?i b?n và ???c x? lý công ngh? Ultra-Fresh ch?ng vi khu?n, kh? mùi, góp ph?n ??m b?o s?c kh?e ng??i s? d?ng.C?ng nh? AI mà b?c ?nh selfie không ch? rõ nét, xóa phông mà còn làm ??p khuôn m?t theo cách t? nhiên, k? c? làn da và mái tóc. S?n ph?m ??t các tiêu chu?n qu?c t? kh?t khe và xu?t kh?u qua các th? tr??ng khó tính nh? M?, Nh?t B?n, Australia.

III. FPT Shop t?ng gói b?o hành m? r?ng cho ba smartphone Xiaomi
Ru?t m?n Kymdan Sleep Soundly s? d?ng chung v?i v? m?n. M?c giá c?a ba s?n ph?m ???c ?ánh giá là r? so v?i ch?t l??ng mang l?i, FPT Shop v?n ti?p t?c gi?m thêm 300. ??c bi?t, trong l?n quay s? th? b?y, FPT Shop s? tìm ra khách hàng may m?n nh?t s? h?u c?p vé ?i xem WorldCup 2018. Không ch? mang ??n l?i ích khi dùng th? visa, FPT Shop còn mong mu?n khách hàng t?n h??ng tr?n v?n không khí r?n rã c?a mùa World Cup 2018 ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, b?n có th? truy c?p t?i ?ây, ??n FPT Shop g?n nh?t, ho?c g?i t?ng ?ài mi?n phí 1800 6601 ?? ???c t? v?n. Xiaomi Redmi 5 Plus - c?u hình cao, giá ch? còn 3. B? g?i cùng áo g?i có giá g?c là g?n 1,3 tri?u ??ng.

Thi?t k? ??p, c?u hình m?nh, giá r? là nh?ng gì b?n có th? hình dung nhanh v? b? 3 s?n ph?m này. H?n n?a, khách hàng còn ???c nh?n thêm gói b?o hành m? r?ng dành cho s?n ph?m Xiaomi chính hãng mà ch? t?i FPT Shop m?i có. Drap gi??ng là s?n ph?m cao c?p nh?p kh?u t? Hong Kong và Malaysia v?i hoa v?n, h?a ti?t và màu s?c ?a d?ng. Nh? s? tr? giúp c?a trí thông minh nhân t?o AI, Redmi Note 5 mang l?i nh?ng b?c ?nh xóa phông b?t m?t, k? c? trong ?i?u ki?n thi?u sáng. Ru?t m?n Kymdan Sleep Soundly s? d?ng chung v?i v? m?n. Nh? s? tr? giúp c?a trí thông minh nhân t?o AI, Redmi Note 5 mang l?i nh?ng b?c ?nh xóa phông b?t m?t, k? c? trong ?i?u ki?n thi?u sáng.

Sign In or Register to comment.