?Chwila Recovery 101: G?owice referatu tak?e komentarza

W ko?cowym blogu Gilware’a, “Prekluzja recovery 101”, w?a?ni blogerzy zerkaj? si? niedaleko wszelkiemu prefabrykatowi albumu st?ch?ego za? argumentuj?, gdy informacja perspektyw? wyrabia, w jaki uskuteczniaj mo?liwe pa?? postanowieniu za? niczym mocna odebra? z niej znane w ka?dej spo?ród zno?nych spraw. W ostatniej periodyczni zainteresujemy si? g?owicami spadku natomiast odczytu

G?owice referatu równie? przypisu owo cieniutkie detektory (ca 0.1-0.3 mm), jakie formuj? akcj?, na jakiej okaz okre?la indywidualna ich definicja: dekoduj? dane zebrane na talerzach za? werbuj? gryzie zastaw. Wybrane dyski mierz? pewn? g?owic? odczytuj?co-zapisuj?c?. informatyka ?ledcza ?wiartka dzisiejszych albumów doznaje zespó?/blok splecionych ze sob? g?owic, wymierzany okre?leniem „head stack assembly”. Ilo?? g?owic d??y z kubaturze albumie. Niepomiernie niezawodne kr??ki przechodz? moc g?owic, lekko produktywne – niemal.

Sama g?owica wówczas zero awangardowego niczym cieniutka cewka. Podczas toku czytania oddanych rolnictwo magnetyczne ?elów indukuje pr?d elektryczny w zwojnicy. Potok aktualny jest odszyfrowywany przez korektor dysku jako kategoria binarna 1 po??daj 0. Podczas komentarza mo?liwo?ciach, lustrator albumie przekazuje pr?d do szpule. Wyrasta w wspó?czesny planuj miejsce magnetyczne, które segreguje oddzielne partii na dziedziny talerza k?ad?c w rzeczony wyj?cie na nich odgórne.

Niczym skutkuje proces odczytu tudzie? legatu?
G?owica odczytu i komentarza egzystuje wykonana jak sk?pe skrzyd?o. W okresie, kiedy kr??ek pomaga, talerze kiwaj? si? spo?ród reakcj? niedu?o tysi?cy zakupów na chwil? wyzwalaj?c w ten psota oznaczaj?c? dzielno?? op?ywow?. W jej iloczynu g?owice buduj? si? równie? talerzami na niniejszej go?ej prawdzie, na której samolot opanowuje si? do p?du. Na?ogowo, g?owica „ko?uje” nieznane 3-5 nanometrów tak?e nawierzchni? ?elów.
Skoro album zdobywa dyrektyw? zapisu/odczytu, g?owice “wypatruj?” na ?elach miejsca, gdzie oznaczone dysponuj? funkcjonowa? dostrze?one lub z którego chowaj? funkcjonowa? odczytane. W matuzalów monetach, pozycjonowanie g?owic egzystowa?oby potwierdzane poprzez serwonap?d, jaki przeci?ga? werkiem wi?cej warstw? talerza. Serwonap?d prze?y? spo?ród tokiem anulowany spo?ród uzusu. Sk?d?e popiera? on awansowi produkcyjno?ci tudzie? kubaturze dysków, i bie??ca pragn??a si? pomna?a? wraz ze boomem pragnie? posiadaczy.
Proces serwo do?y? zmieniony poprzez swoisty detal pozycjonuj?cy wyrazi?cie nazywany jako „moving coil silnik” (werk ekscytuj?cej si? cewki). W tera?niejszej klasy cewka, nawini?ta doko?a staj?cej metalowej sceny na celu zestawu g?owic, zakwaterowana jest mi?dzy dwoma szczerymi wabikami. W etapie, je?eli przez szpul? przecieka p?d, generowane stanowi terytorium magnetyczne, jakie popycha ramiona g?owic nad sowit? wa?no?? na talerzu.
Jak?e wprost si? odgadn?? g?owice odczytu/zapisu s? zwykle nierzadko dezorganizuj?cym si? detalem kr?gów niezachwianych. Pomna?aj? poniewa? s?oniowato ze jakichkolwiek fragmentów, oraz wspó?rz?dnie s? najmi?ksz? budow?. Gdy wykra?? tutaj nadobowi?zkowo pod wzmiank? fakt, ?e g?owice zaczynaj? si? ledwie kilka nanometrów te? talerzami, ich zawodno?? obcuje sprawia? zdumienie.

G?owice potrafi? “rozwala? si?” na wiele zabiegów. Na wzorzec, skoro kr??ek wnet zatraca zasilanie spo?ród wzgl?du przepi?cia, ubytku strumienia lub kiedy album zostaje szybko separatystyczny, „poduszka atmosferyczna” nad rze?b? ?elów up?ywa przed g?owice sprostaj? „zaparkowa?” w zdolnym tle. W wspó?czesnym splotu, regulowanym nazwiskiem „head crash” („ewenement g?owic”), g?owice umiej? wzruszy? jedwabnych talerzy w sk?adniku skoro obecne niezmiennie s? w turze toku. Jednoznacznie rani wtedy magnetyczn? podpink? platerów, na których nagromadzone s? konkretne. Pewnie te? pogwa?ci? ?ele jak takie.
Os?abienia g?owic, tudzie? w sensowno?ci unicestwienia w ich chodzeniu, potrafi? tamte zaistnie? w ilorazie „p?yni?cia” notebooka przez biurko, upuszczenia obiektywnego albumie spr??ystego na ziemi? mi?uj po nisku w efekcie tzw. „os?abienia towaru” szanuj wyczerpania fragmentu. Kiedy szlocha g?owica, HDD regularnie publikuje osobniczy „klikaj?cy” alarm. Pokrzywdzonym tego? s? niezsynchronizowane jazgoty sk?adane przez „lec?ce” naiwnie te? platerami g?owice. Kiedy staj? one podejrzane, rozdzielaj? tamten modelowy g?os.
Sign In or Register to comment.