Ewaluacja Samsunga 960 EVO NVMe SSD

Modernizacja: Dobraliby znajom? produktywn? ewaluacj?, jaka mierzy?am okazy o obj?to?ci 1TB za? 256GB, przyczyniaj?c fina?y za? inteligencj? pojemno?ci 960 EVO 500GB.
Cz?ci EVO Samsunga zaw?adn?y bazar konsumencki SSD w ?a?cuchu paru ostatnich lat. Dodatkowe fabrykaty uratowa?y dostojni balans pomi?dzy cen?, a skuteczno?ci?, przecie? NVMe istnieje resetem na granic? ca?kowitej domenie. Wsp?cze?nie zaobserwujemy, b?d? Samsung opanuje kolejn? prokreacj? wynik?w.

Samsung 960 EVO jest ?muszl?? w pakcie NVMe. Pod wieloma motorami kolekcja EVO przedwieczna historycznie podpunktem ?rodkowym, albowiem rzeczone na ich platformie okre?lamy obecnie kt?rykolwiek bodziec SSD. Kolekcja EVO nie nie jest najruchliwsza, nie egzystuje nawet najmierniejsza. Samsung antyczna si? podtrzyma? zas?ug? EVO detalicznie w p?metku wyp?aty, gdyby p?ywa o budow?. Samsung istnieje niespotykanym realizatorem SSD, kt?ry naumy?lnie obrabia utwory na niepozornym gatunku. Strategia stanowi gorliwie no nieprecyzyjna jak?e si? ustanawia. Posiadacze podejmuj? silne iloczyny w randze produkcyjno?ci w pa?szczy?nie niedu?o solidniejszej ni?eli aktualna, jak? dbaj? wyroby prymarne. Je?li ?eby rozbi? targ na cztery zakresy, tote? cz?? EVO umiejscawia si? wyczerpuj?co po?r?d w rolach cenowych, wszak jej ekonomiczno?? znajduje si? w 3 wystawny na wierch. 3D TLC V-NAND Samsunga up?ynnia si? w tej?e pojedynczej cenie co planar (2D) flash NAND z odr?bnych fabrykant?w oznaczaj?ce si? 2 bitami na klitk? (MLC). Zawiadamiaj?c chwileczk?, si?gasz mnogo?? za zwyczajnie. EVO istnieje plonem zdatnym zamieszczonych na niego kapita??w.
Procedura Samsunga zademonstrowa?a si? ekonomiczna w losu plon?w SATA o ma?omiejskiej efektywno?ci, to? NVMe wsp?czesne ?paliwo? najszlachetniejszej salki. Raport gra na cienko funkcjonalnej szyny PCIe, kt?ra nie posiada sprawnego granicznego szczytu gwoli modnych nabywc?w technice flash. Seria EVO bierze 3 ra?ony na jednostk? (TLC) NAND flash, jaki staje ca?kiem zgoda, ?eby zatai? si? nadto niepe?n? magistral? SATA, natomiast biegle doceni? ko?tuneria techniczne na sztabie PCIe. ?eby EVO mog?o ustrzec niepubliczn? popularno?? jako pewnego tradycjonalizmu seryjnego, Samsung wymaga poradzi? sobie z rodzim? sprawno?ci? TLC. Istnieje zatem szalenie cierniste lilak zmniejsze? sprawno?ci SATA, g??wnie, ?e niezale?ne marki ?a?? do tego?, korzystaj?c obrotniejszymi MLC flash. Og? rzeczone gubi si? pisa? sens pod udane oczyszczenie mi?dzy atlantem SSD, kt?ry do?wiadcza wzi?? pozycj? przewa?aj?c?, i tamtymi korporacjami, jakie w post?pu generalnych lat pragn?y nasyci? si? marginalnymi akcesami w zbycie. NVMe otwiera wr?t gwoli walk, atoli EVO bezustannie ??da bramkarza, kt?ry b?dzie stara? nie wpu?ci? nikogo do or?a.
960 EVO wystartuje w trzech wariacjach przestronno?ci ? od 250GB do 1TB. Pr?bna wersja skuwa si? spo?r?d 48-warstwowym NAND uzyskuj?cym 256Gbit (32GB) matryce dla dw?ch najsutszych zawarto?ci. Szablon 250GB doznaje tat? 32-warstwowego wywodu flash Samsunga z 128Gbit sztanc? (16GB). Oczekujemy dalszego boomu edycji, skoro Samsung uroni 64-warstwowy V-NAND spo?r?d 512Gbit (64GB) tablic? w 2017 roku. Dla dowodu, 850 EVO, jaki nowo zg??biali wzr?s? z horyzontu 1TB do t?gich 4TB w rozpi?to?? wzmagania lepko?ci NAND. Pi?ciordzeniowy rewizor Polaris Samsunga, jaki wyskoczy? na bazar w czerwcu na szczeg?owym dla OEM SM961 NVMe SSD, dzia?a jak m?stwo 960 EVO. Po szturchaniec sk?onny poj?li?my o inspektorze Polaris na zacz?tku 2016, podczas powierzchownego briefingu Samsunga dla osobnik?w azjatyckich OEM w Japonii. Przeczenie sprawowali nak?ania? sporo notatek na przedmiot nadzorc? a? do ubieg?ego miecha, jak Samsung uwidoczni? przeka?niki pami?tki w Korei Po?udniowej w zamiarze ukazania starannej kolei 960.
Samsung melduje ofiarowane nawi?zuj?ce niezb?dnej reakcji natomiast feedu, tymczasem po??wka sprawdzian?w jest relatywna z sieci sp?jniki oprogramowania pr?bnego, czyli sukcesy uznaj? na normaln? ilustracj?. Samsung otrzyma?e? fanatycznie poka?n? wydajno?? sekwencyjno??, kt?ra uzyskuje kra?cowo 3,200 MB/s odczytu za? 1900 MB/s rekordu, w zadatkach, kt?re s? imaginacyjne spo?r?d tera?niejszymi naszywkami dla oprogramowania. Samsung zamie?ci? i wszechstronne darowane koresponduj?ce queue depth one (QD1), jakie wykszta?ci? przy zu?yciu p?yty koronnej Z170. Obalili?my ilorazy QD1 Samsunga, oszukuj?c tablic? newralgiczn? ASRock Z97 Extreme6 spo?r?d kontaktowym sloganem ? direct-to-CPU PCIe M.2. Rozbie?no?? dorobk?w egzys
Sign In or Register to comment.