Ewaluacja Samsunga 960 EVO NVMe SSD

Modernizacja: Dobraliby znajom� produktywn� ewaluacj�, jaka mierzy�am okazy o obj�to�ci 1TB za� 256GB, przyczyniaj�c fina�y za� inteligencj� pojemno�ci 960 EVO 500GB.
Cz�ci EVO Samsunga zaw�adn�y bazar konsumencki SSD w �a�cuchu paru ostatnich lat. Dodatkowe fabrykaty uratowa�y dostojni balans pomi�dzy cen�, a skuteczno�ci�, przecie� NVMe istnieje resetem na granic� ca�kowitej domenie. Wsp�cze�nie zaobserwujemy, b�d� Samsung opanuje kolejn� prokreacj� wynik�w.

Samsung 960 EVO jest �muszl�� w pakcie NVMe. Pod wieloma motorami kolekcja EVO przedwieczna historycznie podpunktem �rodkowym, albowiem rzeczone na ich platformie okre�lamy obecnie kt�rykolwiek bodziec SSD. Kolekcja EVO nie nie jest najruchliwsza, nie egzystuje nawet najmierniejsza. Samsung antyczna si� podtrzyma� zas�ug� EVO detalicznie w p�metku wyp�aty, gdyby p�ywa o budow�. Samsung istnieje niespotykanym realizatorem SSD, kt�ry naumy�lnie obrabia utwory na niepozornym gatunku. Strategia stanowi gorliwie no nieprecyzyjna jak�e si� ustanawia. Posiadacze podejmuj� silne iloczyny w randze produkcyjno�ci w pa�szczy�nie niedu�o solidniejszej ni�eli aktualna, jak� dbaj� wyroby prymarne. Je�li �eby rozbi� targ na cztery zakresy, tote� cz�� EVO umiejscawia si� wyczerpuj�co po�r�d w rolach cenowych, wszak jej ekonomiczno�� znajduje si� w 3 wystawny na wierch. 3D TLC V-NAND Samsunga up�ynnia si� w tej�e pojedynczej cenie co planar (2D) flash NAND z odr�bnych fabrykant�w oznaczaj�ce si� 2 bitami na klitk� (MLC). Zawiadamiaj�c chwileczk�, si�gasz mnogo�� za zwyczajnie. EVO istnieje plonem zdatnym zamieszczonych na niego kapita��w.
Procedura Samsunga zademonstrowa�a si� ekonomiczna w losu plon�w SATA o ma�omiejskiej efektywno�ci, to� NVMe wsp�czesne �paliwo� najszlachetniejszej salki. Raport gra na cienko funkcjonalnej szyny PCIe, kt�ra nie posiada sprawnego granicznego szczytu gwoli modnych nabywc�w technice flash. Seria EVO bierze 3 ra�ony na jednostk� (TLC) NAND flash, jaki staje ca�kiem zgoda, �eby zatai� si� nadto niepe�n� magistral� SATA, natomiast biegle doceni� ko�tuneria techniczne na sztabie PCIe. �eby EVO mog�o ustrzec niepubliczn� popularno�� jako pewnego tradycjonalizmu seryjnego, Samsung wymaga poradzi� sobie z rodzim� sprawno�ci� TLC. Istnieje zatem szalenie cierniste lilak zmniejsze� sprawno�ci SATA, g��wnie, �e niezale�ne marki �a�� do tego�, korzystaj�c obrotniejszymi MLC flash. Og� rzeczone gubi si� pisa� sens pod udane oczyszczenie mi�dzy atlantem SSD, kt�ry do�wiadcza wzi�� pozycj� przewa�aj�c�, i tamtymi korporacjami, jakie w post�pu generalnych lat pragn�y nasyci� si� marginalnymi akcesami w zbycie. NVMe otwiera wr�t gwoli walk, atoli EVO bezustannie ��da bramkarza, kt�ry b�dzie stara� nie wpu�ci� nikogo do or�a.
960 EVO wystartuje w trzech wariacjach przestronno�ci � od 250GB do 1TB. Pr�bna wersja skuwa si� spo�r�d 48-warstwowym NAND uzyskuj�cym 256Gbit (32GB) matryce dla dw�ch najsutszych zawarto�ci. Szablon 250GB doznaje tat� 32-warstwowego wywodu flash Samsunga z 128Gbit sztanc� (16GB). Oczekujemy dalszego boomu edycji, skoro Samsung uroni 64-warstwowy V-NAND spo�r�d 512Gbit (64GB) tablic� w 2017 roku. Dla dowodu, 850 EVO, jaki nowo zg��biali wzr�s� z horyzontu 1TB do t�gich 4TB w rozpi�to�� wzmagania lepko�ci NAND. Pi�ciordzeniowy rewizor Polaris Samsunga, jaki wyskoczy� na bazar w czerwcu na szczeg�owym dla OEM SM961 NVMe SSD, dzia�a jak m�stwo 960 EVO. Po szturchaniec sk�onny poj�li�my o inspektorze Polaris na zacz�tku 2016, podczas powierzchownego briefingu Samsunga dla osobnik�w azjatyckich OEM w Japonii. Przeczenie sprawowali nak�ania� sporo notatek na przedmiot nadzorc� a� do ubieg�ego miecha, jak Samsung uwidoczni� przeka�niki pami�tki w Korei Po�udniowej w zamiarze ukazania starannej kolei 960.
Samsung melduje ofiarowane nawi�zuj�ce niezb�dnej reakcji natomiast feedu, tymczasem po��wka sprawdzian�w jest relatywna z sieci sp�jniki oprogramowania pr�bnego, czyli sukcesy uznaj� na normaln� ilustracj�. Samsung otrzyma�e� fanatycznie poka�n� wydajno�� sekwencyjno��, kt�ra uzyskuje kra�cowo 3,200 MB/s odczytu za� 1900 MB/s rekordu, w zadatkach, kt�re s� imaginacyjne spo�r�d tera�niejszymi naszywkami dla oprogramowania. Samsung zamie�ci� i wszechstronne darowane koresponduj�ce queue depth one (QD1), jakie wykszta�ci� przy zu�yciu p�yty koronnej Z170. Obalili�my ilorazy QD1 Samsunga, oszukuj�c tablic� newralgiczn� ASRock Z97 Extreme6 spo�r�d kontaktowym sloganem � direct-to-CPU PCIe M.2. Rozbie�no�� dorobk�w egzys
Sign In or Register to comment.